Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Hållbart miljöarbete på byggområden

Region Skånes byggprojekt har höga miljöambitioner inom bland annat energianvändning, byggmaterial och transporter. Samtidigt tas det höjd för klimatförändringarnas konsekvenser som ökade översvämningsrisker och värmeböljor.

Region Skåne är certifierat med miljöcertifieringen ISO 14001 vilket omfattar alla ny- och ombyggnadsprojekt. Det innebär flertalet miljöambitioner inom allt från avfallsmängder och byggtransporter under produktionen till den färdiga byggnadens energianvändning. Inte minst är val av byggmaterial viktigt för att nå miljömålen. Region Skåne är med i LFM30 och har gett ett klimatlöfte om att minst 50 procent slaggbetong eller klimatförbättrad betong ska användas vid produktion. 

Region Skånes miljöprogram för 2030 antogs av regionfullmäktige den 9 november 2021 och sätter ambitionsnivå och ramarna för det fortsatta miljöarbetet. Det interna miljö- och hållbarhetsarbetet följs regelbundet upp, liksom entreprenörers och leverantörers arbete. 

Mål om låg energianvändning

Som ansvarig förvaltning för Region Skånes bygg- och fastighetsutveckling är Regionfastigheters verksamhet även certifierad inom energiledning enligt ISO 50001. Det innebär att förvaltningen systematiskt arbetar med energieffektivisering och mot ständiga förbättringar i energiarbetet.

Ny- och ombyggnationer som omfattar investeringar över hundra miljoner kronor ska certifieras enligt Miljöbyggnad. Denna miljöcertifiering säkerställer olika indikatorer för energianvändning, innemiljö och material. Eftersom byggnaders energianvändning har en betydande miljöpåverkan är låg solvärmebelastning för att minska kylbehoven, låga värmeeffektbehov under vinterns kallaste dagar och användning av förnybara energikällor exempel på viktiga arbetsområden.

Byggmaterial och kemikalier

Byggnation av ett nytt sjukhusområde innebär mycket avfall och så mycket som möjligt av rivningsmaterial ska återvinnas. Även kemiska produkter behövs både för att kunna bygga med moderna byggmetoder så väl som för att bedriva modern sjukvård.

För byggprojekt ska loggbok föras för miljöbedömning av de byggvaror och kemikalier som används. Syftet är att säkerställa att projektet når sina miljömål och att det inte byggs in material som har en oacceptabel påverkan på hälsa och miljö. En kontinuerlig dialog förs med entreprenörer för att följa upp de produkter som används i byggskedet.

Miljöåtgärder för transporter

Byggproduktion genererar många transporter både på området såväl som i och runt städerna. Flera konstruktionsdelar tillverkas i andra länder och transporteras därefter till byggområdet. Det finns krav för vilken miljöklassning som transportfordon ska uppfylla. 

För att minska buller och spara avlastningsyta på våra byggarbetsplatser används så kallade checkpoints. Dit dirigeras den tunga trafik som ska in till byggområdet och får invänta avlämningsbesked. Detta gör även att tomgångskörning kan minskas på sjukhusområdet.

Viktigt med grönytor 

Genom att anlägga grönytor kan vi bidra till att minimera översvämningsrisker på området om det skulle uppstå kraftiga skyfall. Samtidigt samspelar vi med den övergripande stadsplaneringen.

Sjukhusområdena har ofta flera olika grönytor och en stor variation av träd. Människan, biologisk mångfald och naturen är viktiga faktorer när vi bygger om och bygger nytt. Studier visar att naturelement som träd, blommor och vatten förbättrar välmående, minskar stress och verkar smärtlindrande. Att ha närhet till naturen kan också påskynda tillfrisknandet och förbättra upplevelsen av sjukhusvistelsen.

Senast uppdaterad: 20 juni 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?