Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Vårt miljöarbete

Region Skåne har ett aktivt miljöarbete med ambitiösa mål. Region Skånes medarbetare arbetar för att förebygga, minska och begränsa verksamhetens negativa miljöpåverkan och stärka den positiva miljöpåverkan.

En person vandrar i motljus upp för en backe i solnedgången.

Medarbetarna är Region Skånes viktigaste tillgång och avgörande för att nå Region Skånes miljömål. Medarbetarnas engagemang för miljöarbetet tas tillvara, främjas och utvecklas. Region Skånes miljöprofil är viktig för oss.

Miljöarbetet styrs via Miljöprogram för Region Skåne 2030. Miljöprogrammet innehåller våra långsiktiga mål och inriktning för miljöarbetet fram till och med år 2030.

De strategiska målen i miljöprogrammet är indelade i tre fokusområden och har en övergripande koppling till de globala hållbarhetsmålen som finns i Agenda 2030.

Globala målen – Läs om Globala målen – 17 mål för hållbar utveckling (globalamalen.se)

Fokusområde 1:

Innebär att Region Skåne ska ha en resurseffektiv och cirkulär ekonomi där inflödet av varor minskar, återanvändning och återvinning främjas och energianvändningen effektiviseras.

Fokusområde 2:

Handlar om att Region Skåne ska ha en låg klimatpåverkan och ska till senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser. Region Skåne ska fortsätta vara fossilbränslefritt inom egen verksamhet. Vi ska också driva omställningen i leverantörsleden genom att ställa krav på fossilbränslefria transporter vid upphandling, inköp och bidragsgivning.

Fokusområde 3:

Innebär att särskilt farliga ämnen ska fasas ut inom Region Skånes verksamheter och inte ingå i produkter, livsmedel, varor och byggnader om det inte är absolut nödvändigt. Användandet av särskilt farliga ämnen ska så långt som möjligt inte förekomma någonstans i hela leverantörskedjan, från råvaror och insatsvaror till avfall.

Miljöarbete inom Region Skåne

Vidare - Min förvaltning

Senast uppdaterad: 19 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?