Gå till sidans innehåll

Revision

Region Skånes revisorer har regionfullmäktiges uppdrag att varje år granska all verksamhet.

Revisionen ska bidra till en effektiv och ändamålsenlig verksamhet som ger bästa möjliga service och nytta för insatta resurser.

Revisionen följer upp att regionfullmäktiges beslut verkställs.

Revisorerna arbetar öppet gentemot nämnder, regionfullmäktigeberedningar, förvaltningar och bolag. De strävar efter att vara en stödjande funktion när det gäller styrning, ledning, intern kontroll och redovisning. Genom att revisorerna arbetar så brett kan de också överföra kunskap och lösningar mellan olika verksamhetsområden.

Kommunikation med dem som är föremål för granskning är också viktigt för revisorerna. Denna främjande uppgift måste dock utföras så att synpunkter, råd och idéer hanteras inom ramen för revisionens oberoende.

Revisorskollegiet

Regionfullmäktige väljer tretton revisorerna som tillsammans utgör revisorskollegiet. Detta är revisorernas beslutande organ. Revisorskollegiet granskar regionstyrelsen, nämnderna och beredningarna. De granskar också Region Skånes bolag och vissa stiftelser.

I sitt arbete biträds de valda revisorerna av revisionskontoret och av externa specialister.

Revisorernas arbete styrs av kommunallagen (främst kap 12), aktiebolagslagen (kap 10 lekmannarevisorer) och fastställt revisionsreglemente. Lagen kompletteras med God revisionssed.

Kontakt

  • Revisionskontor

Senast uppdaterad: 2 maj 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?