Gå till sidans innehåll

Regional fysisk planering

Fysisk planering är ett viktigt verktyg för att skapa bra förutsättningar för människor och företag att utvecklas hållbart. Vi på Region Skåne har ansvar den regionala fysiska planeringen.

Malmö från ovan.

Den fysiska planeringen bidrar till synergieffekterna mellan exempelvis hållbara transporter, jämlikhet och hälsa. Här är infrastruktur är en viktig del.

En god infrastruktur möjliggör tillgång till utbildning, skapar förutsättningar för arbetsmarknad och näringsliv att utvecklas, och gör det möjligt att bo och leva i hela Skåne. Den skapar också tillgänglighet till rekreation och friluftsliv i natur- och kulturlandskapet, vilket har stor betydelse för folkhälsan. 
 
På lagstadgat uppdrag enligt plan- och bygglagen utreder vi på Region Skåne regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö, arbetar för att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses samt verkar för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan. 

Regionplan för Skåne

Vi tar också fram stöd för de skånska kommunernas arbete med fysisk planering: Regionplan för Skåne anger bland annat grunddragen för användningen av mark- och vattenområden samt hanterar frågor om klimatpåverkan, regional bostadsförsörjning och infrastruktur i ett samlat grepp.

Som en formell remissinstans granskar vi översiktsplaner vilket underlättar kommunernas arbete. Vårt fokus på det regionala perspektivet i den fysiska planeringen bidrar till att Skåne kan må och fungera ännu bättre i morgon.

Senast uppdaterad: 5 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?