Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Nya linjer och fordon

Allt fler väljer att resa kollektivt i Skåne. Därför behöver Region Skåne bygga ut kollektivtrafiken.

Skåne växer och får fler invånare. Den framtida kollektivtrafiken ska nå fler, vara snabb, kapacitetsstark och miljövänlig. Fler ska välja att ställa bilen hemma och i stället pendla till jobb, utbildning och nöje över hela Skåne.

Nya tåglinjer och stationer

Under de kommande åren kommer flera nya stationer byggas, där Pågatåg ska stanna samtidigt som Pågatågen även kommer gå helt nya linjer. Då får Skåne en ännu bättre kollektivtrafik som når fler.

För att kunna utveckla måste vi arbeta tillsammans med andra. Det är till exempel Trafikverket som ansvarar för rälsen i Skåne och kommunerna för stationerna. 

Det regionala BRT-stråket

Regional BRT står för Bus Rapid Transit och innebär ett regionalt kollektivtrafiksystem med bussar med hög framkomlighet och stor passagerarkapacitet. Med regional BRT binds Skåne samman och kollektivtrafiken utvecklas i de delar som idag saknar järnväg. Satsningen syftar till att öka tillgängligheten och göra vardagen enklare och resandet smidigare längs de utpekade stråken. De regionala BRT-linjerna trafikeras av SkåneExpressen.

Arbetet med att utveckla linjerna sker i samverkan med Trafikverket och berörda kommuner och kräver samplanering och finansiering från kommunal, regional och statlig nivå.

Tidsplanen ser olika ut för olika stråk, dels beroende på hur mycket som måste byggas om och dels beroende på hur långt de enskilda kommunerna kommit i sina utrednings- och beslutsprocesser.

Nya busstationer

De större hållplatserna och knutpunkterna utmed SkåneExpressen omvandlas till stationer. Det kan innebära uppvärmda busskurer, informationstavlor med information i realtid och närhet till affärer och service.

Välplanerade gång- och cykelbanor ska skapas. De ska finnas hela vägen fram till stationen och närliggande pendlarparkeringar för både cykel och bil, för att skapa en trygg miljö för smidiga byten.

Bekvämare, punktligare, och smartare bussar

I trafiken prioriteras busstråken och ges företräde och rakast möjliga körväg. Färden blir mjukare och restiden kortare när bussen bara stannar för att släppa på och av passagerare. Moderna, tystgående bussar med sköna sittplatser och wifi ska göra att du som reser kan utnyttja restiden till både jobb och avkoppling.

När regionbusstrafiken blir mer bekväm, punktlig och smart blir det också möjligt för fler att välja bussen framför bilen, vilket i sin tur leder till minskad miljö- och klimatpåverkan.

Rätt antal stopp 

Ska bussresan vara smidig och snabb kan inte hållplatserna ligga alltför tätt. Ibland finns parallella busslinjer som kan fånga upp resande från hållplatser som inte finns med på det regionala BRT-stråket.

I andra fall finns ingen parallell busstrafik vilket kräver andra lösningar. Därför sker en översyn över samtliga hållplatser längs stråken och deras betydelse utvärderas tillsammans med kommun.

Majoriteten av de resor som görs med SkåneExpressen är långa resor, i snitt 3 mil långa. Därför är det också de längre resorna som är prioriterade. Bussen stannar därför endast för avstigande på väg in i de större städerna och för påstigande på vägen ut.

Vilka stråk berörs?

Just nu är målet att dessa stråk ska få regional BRT inom några år. I flertalet av stråken har själva trafikeringen startat medan arbetet med infrastrukturen pågår.

Stadsexpresser

Stadsexpresser är ett koncept för att utveckla stadstrafiken i Skåne. Finansiering av stadsexpresser sker delvis genom Sverigeförhandlingen som är ett avtal mellan staten, Region Skåne och berörda kommuner i Skåne. Införandet av stadsexpresser ska förbättra tillgängligheten och kapaciteten i transportsystemet i takt med ökat bostadsbyggande.  

Stadsexpresser finns i Malmö och Helsingborg. Alla fordon är eldrivna och av- och påstigning sker genom alla dörrar.  

Stadsexpresser i Malmö 

2015 infördes den första stadsexpressen på linje 5 i Malmö. Under kommande tio år kommer linje 5 fortsätta att utvecklas. Ytterligare fyra nya stadsbusslinjer kommer att omvandlas till MalmöExpresser:  

Stadsexpresser i Helsingborg 

I juni år 2019 infördes HelsingborgsExpressen på linje 1. I samband med detta fick linjen en kortare sträcka och nya fordon började användas.

HelsingborgsExpressen 2 kommer att trafikera Mariastaden – Maria station – Helsingborg C – Närlunda – Östra Ramlösa med trafikstart i december år 2024.

HelsingborgsExpressen 3 kommer att trafikera Helsingborg C – Västergård samt angöra Ramlösa station. Utredning av detaljerad linjesträckning av södra grenen pågår och planerad trafikstart är i december år 2027.

Koncept för landsbygden

I syfte att förbättra tillgängligheten på landsbygden pågår försök med olika koncept för landsbygdstrafik på flera platser i Skåne. Mellan Osby och Hässleholm finns sedan några år tillbaka möjlighet att använda Plusresa genom att ringa och boka en avgång.

Under hösten 2024 kommer ett nytt koncept som kallas SkåneFlex att testas i Svalöv, Sjöbo och Tomelilla. SkåneFlex är en mindre buss som körs på beställning och med öppettider, utan tidtabell eller fast linjesträckning. Du bestämmer när och var du vill resa.   

Senast uppdaterad: 7 juni 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?