Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Hur vi gör skillnad

Kollektivtrafik handlar om mycket mer än resor. Det handlar om möjligheten att få vara en del av och bidra till något större, ett kollektivt mervärde som bygger en plats, en stad eller en region.

Två tjejer köper biljetter i en biljettautomat

Kollektivtrafiken har en nyckelroll för att du ska kunna bo, studera eller arbeta var du vill. Ju fler som reser kollektivt, desto bättre är det, också för vår miljö. Skånetrafiken skapar grunden för en samhällsutveckling som ger förutsättningar för en arbetsmarknad, ett näringsliv att utvecklas och för att människor ska kunna bo och leva i hela Skåne. 

Hållbarhet är en integrerad del av verksamheten

Skånetrafikens hållbarhetsarbete handlar om att se till att kollektiva resor har så lite negativ påverkan på miljö och klimat som möjligt och samtidigt skapar så mycket social nytta i samhället som möjligt. Kollektivtrafiken är, tillsammans med gång och cykel, ett av de viktigaste verktygen i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Alla har vi ett ansvar att aktivt delta i hållbarhetsarbetet. 

På Skånetrafiken arbetar vi med våra resors nytta utifrån tre perspektiv: klimatperspektivet, hälsoperspektivet och det sociala perspektivet. Arbetet styrs via vårt hållbarhetsprogram som omfattar hållbarhetsmål. Arbetet görs med hjälp av ett hållbarhetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. 

Till för alla

Kollektivtrafiken i Skåne är till för alla – den är tillgänglig, inkluderande och skapar mobilitet på lika villkor. Resor med allmän kollektivtrafik (buss, tåg och spårvagn) och serviceresor, som körs på biogas och förnybar el, är märkta med Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Trafiken körs på förnybara drivmedel/förnybar energi. Ambitionen är att den ska bli klimatneutral. 

I hållbarhetsarbetet fokuserar Skånetrafiken dels på trafikens samhällsnytta här och nu i Skåne, och dels fjärran genom att se till att våra leverantörskedjor ska vara så hållbara som möjligt. Respekt för mänskliga rättigheter och miljöhänsyn ska gälla i alla led. 

Det kollektiva resandet behöver öka

För att maximera den nytta som kollektivtrafiken har potential att skapa behöver vi öka det kollektiva resandet och ta marknadsandelar från bilen. Detta gör vi i samarbete med våra trafikföretag, Skånes kommuner och andra viktiga samarbetspartners. 

Tillsammans kan vi göra den största skillnaden – detta är vår gemensamma resa. 

Senast uppdaterad: 7 maj 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?