Gå till sidans innehåll

Gröna obligationer

Regionstyrelsen fattade beslut i april 2016 som möjliggör emissioner av gröna obligationer. Region Skåne har utifrån beslutet tagit fram ett ramverk för gröna obligationer. Ramverket har uppdaterats under våren 2021 med tydligare koppling till ICMA:s miljömål.

Det nya ramverket medger emissioner av gröna obligationer bland annat inom områdena:

 • Nya gröna byggnader (Green buildings)
 • Renovering av befintliga byggnader (Green buildings)
 • Kollektivtrafik och rena transporter (Clean transportation)
 • Förnybar energi (Renewable Energy)
 • Energisparåtgärder (Energy efficiency)
 • Klimatanpassningar (Climate adaption

Region Skåne har erhållit en second opinion på ramverket från Cicero där bedömningen är medium grönt. Anledningen till omdömet är bland annat:

 • Region Skåne är ISO 14001-certifierad samt Regionfastigheter certifierade i enlighet med ISO 50001
 • Ett ambitiöst miljöprogram där Region Skåne bland annat är på god väg mot målsättningen fossilfri kollektivtrafik 2021
 • Klimatväxling för interna resor
 • Krav på leverantörer om minimerad miljöpåverkan
 • Bra struktur för godkännande av finansieringsprojekt.

Under 2017 tog de nordiska emittenterna fram en avsiktsförklaring ”Position paper on Green Bonds Impact Reporting” för hur gröna obligationer bör återrapporteras till investerarna avseende ekonomi och klimatpåverkan för att få en gemensam standard och jämförbarhet. Region Skåne har ställt sig bakom avsiktsförklaringen. Position paper har reviderats vid ett par tillfällen och 2020 års Position paper har använts för 2020 års investerarrapport. Både Position paper och investerarrapporten finns på denna sida som nedladdningsbar filer.

Region Skåne emitterade under oktober månad 2016 1 200 Mkr i sin första gröna obligation. . Under 2018-2023 har ytterligare 11 200 miljoner kronor nominellt emitterats i gröna obligationer varvid de gröna obligationerna vid årsskiftet utgör 100 % av alla utgivna obligationer.

Villkoren framgår på sidan Program och emissioner. Följande projekt utgör underlag enligt det gröna ramverket:

 • Uppförande av sex vindkraftverk
 • Byggnation av nytt rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg (Plushus)
 • Anskaffning av 30 nya pågatåg
 • Uppförande av nya sjukvårdsbyggnader på Helsingborgs och Malmös sjukhusområden.
 • Refinansiering av pågatåg.

Av hittills utgivna obligationer har varje emission relaterats till specifika investeringsobjekt. I och med uppdateringen av ramverket övergår Region Skåne till att hantera samtliga gröna objekt i en pool i stället. Det innebär att investeraren får en andel av samtliga tillgängliga gröna objekt från och med 2021.

De obligationer som fortfarande är utestående kommer, när det gäller klimatpåverkan, att hanteras och följas upp i enlighet med de enskilda projekt som ingår i obligationen från start. Vid förfall av obligationen kan objekten komma att ingå i poolen för refinansiering.

Senast uppdaterad: 13 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?