Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Förvaring av prov hos CBE

För att prov skall kunna registreras i biobanksavdelning BD47 och förvaras vid Centrala biobanksenheten (CBE) behöver några grundförutsättningar uppfyllas.

Grundförutsättningarna är:

  • Kraven i CBE:s kravspecifikation måste vara uppfyllda.

CBE:s kravspecifikation (pdf, nytt fönster)

  • Din biobanksansökan ska vara godkänd och BD47 ska vara angiven som biobanksavdelning.
  • Provsamlingsansvarig (PSA) och Region Skånes biobank behöver ha tecknat en överenskommelse gällande förvaring. I denna definieras respektive parts åtaganden och provsamlingens upplägg. Detta hjälper CBE dig med när du kontaktar dem med önskemål om förvaring.

Kontakta CBE i ett tidigt skede för dialog om upplägg gällande insamling och förvaring. Önskemål om förvaring måste stämmas av med CBE innan det anges i biobanksansökan för att säkerställa att det finns utrymme att förvara provsamlingen samt att kravspecifikationen för proven är uppfylld. 

Rådgivning inför uppstart av en ny studie

Handläggning och beslut av biobanksansökan hanteras av Regionalt Biobankscentrum Syd (RBC Syd). För att skapa goda förutsättningar för en så smidig uppstartsprocess som möjligt rekommenderas du att kontakta dem så tidigt som möjligt i studieplanering för rådgivning gällande biobanksansökan och etikansökan. 

Kontakta RBC SYD via e-post RBCSYD@skane.se.

Förfrågningar om start av ny provsamling eller studie

När du har uppfyllt grundförutsättningarna kan du skicka in din förfrågan om förvaring av prov hos CBE. Förfrågningar om uppstart av nya studier eller provsamlingar hanteras i turordning efter ankomstdatum. Tiden från första kontakt med CBE till att prov kan börja samlas in varierar stort eftersom alla studier och provsamlingar är olika.

Du skickar din förfrågan till CBE via e-post RS136BD47@skane.se.

Provservicekoordinatorer

Vid CBE och Lunds universitet finns provservicekoordinatorer som ingår i ett nationellt nätverk av provservicekoordinatorer inom Biobank Sverige. Deras roll är att hjälpa till att koordinera uppstart av studier där insamling av prov sker på flera platser i Sverige.  

Provservicekoordinatorerna ger bland annat råd till studier gällande biobankning och gör det praktiska arbetet med uppstarten hos CBE. 

Kontakta provservicekoordinatorerna via CBE:s e-post RS136BD47@skane.se.

Kostnader

CBE tar en timkostnad för arbetet med uppstarten av ny provsamling eller studie. Denna kostnad tillkommer vid första faktureringstillfället.

Kostnader för det material som används som exempelvis remisser, askar och plattor till provförvaring samt kostnad för provmottagning och hantering vid insamling faktureras kvartalsvis i efterskott enligt gällande prislista.

Förvaring av prov hos CBE är kostnadsfritt de första fem åren. Därefter tillkommer en årlig kostnad som baseras på antal prov och provtyper i provsamlingen.

Prislistor laboratoriemedicin (vardgivare.skane.se)

Provtagning

CBE utför inte provtagning men har ett etablerat samarbete med Laboratoriemedicin Bas vid flera av sjukhusen inom Region Skåne. Laboratoriemedicin Bas kan till exempel hjälpa till med provtagning, insamling och analyser av prover till forskningsstudier. 

Mer information om detta samt hur du kontaktar Laboratoriemedicin hittar du på sidan Forskning och kliniska studier. 

Forskning och kliniska studier (vardgivare.skane.se)

Observera att CBE endast i undantagsfall kan ta emot prov som inte hanteras genom Laboratoriemedicin Bas. Möjligheten att tillmötesgå sådana förfrågningar bedöms utifrån en fall-till-fall princip.

Senast uppdaterad: 17 november 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?