Gå till sidans innehåll

Så går en upphandling till

Region Skånes krav på de varor och tjänster som är aktuella för upphandling finns i respektive upphandlingsdokument.

I upphandlingsdokumentet finns även en utvärderingsmodell som visar hur vi kommer att bedöma inkomna anbud.

De flesta upphandlingar har en expertgrupp som tar fram kraven för upphandlingen. Expertgruppen består av personer som har en stor kontaktyta och förståelse för hur olika yrkesgrupper inom Region Skåne arbetar. De är väl insatta i verksamhetens behov och därmed lämpade att ställa krav på varan eller tjänsten.

Upphandlingsprocessen

Annonsering av upphandlingsdokument

Vi publicerar våra upphandlingsdokument offentligt via upphandlingstjänsten TendSign.

Frågor om underlaget

När upphandlingsdokumentet är publicerat kan du ställa frågor om innehållet i underlaget.

Vi publicerar svar, förtydliganden och kompletteringar samtidigt, för att alla leverantörer ska ha samma möjlighet att lämna ett konkurrenskraftigt anbud.

Anbudsutformning

När du som leverantör utformar ditt anbud är det viktigt att du kontrollerar att du har besvarat alla frågor och lämnar in samtliga handlingar som har efterfrågats i upphandlingsdokumentet.

Att missa att bifoga ett dokument som har efterfrågats kan leda till uteslutning ur upphandlingen.

Anbudsprövning

Efter anbudstidens slut prövar vi inkomna anbud. Vi kontrollerar att du som leverantör uppfyller kraven på varan eller tjänsten, att alla frågor är besvarade och att efterfrågade dokument är inlämnade med det innehåll som efterfrågats. Anbuden utvärderar vi utifrån ställda krav i upphandlingsdokumentet.

Tilldelningsbeslut

Du får reda på vilket anbud som vunnit genom tilldelningsbeslutet. Grunden för tilldelningsbeslutet framgår av utvärderingsmodellen och är i vissa fall lägst anbudspris och i vissa ekonomiskt mest fördelaktigt anbud.

Beroende på hur upphandlingen är utformad kan det vara en eller flera anbudsgivare som tilldelas kontrakt i tilldelningsbeslutet.

Avtalsspärr       

Under 10 dagar efter tilldelningsbeslutet har du som leverantör möjlighet att be om en överprövning av upphandlingen.

Ingå avtal

Upphandlingen är avslutad då avtal med vald leverantör, alternativt leverantörer, är undertecknat av båda parter.

Avtalsuppföljning

Region Skåne arbetar utifrån en eskaleringstrappa för hantering av avvikelser i våra avtal.

Syftet är att i ett tidigt skede identifiera potentiella avvikelser och gemensamt lösa dem innan de orsakar störningar i våra verksamheter eller påverkar vår affärsrelation.

Kontakt

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?