Gå till sidans innehåll

Mål för kollektivtrafiken

En väl fungerande kollektivtrafik som skapar god tillgänglighet är en förutsättning för tillväxt och välfärd i ett attraktivt Skåne. Region Skånes övergripande mål är att fler ska välja att resa på ett hållbart sätt.

I Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2030 beskrivs mål och utveckling för både den samhällsfinansierade och kommersiella kollektivtrafiken.

Övergripande mål

  • Kollektivtrafikens marknadsandel ska uppgå till minst 40 % av motoriserade transporter 2030. 2019 var marknadsandelen i genomsnitt 32 %.
  • Omräknat i antal resor innebär detta 300 miljoner resor per år 2030.

Geografisk tillgänglighet

  • Minst 92 % av skåningarna ska erbjudas minst 10 dagliga (vardagar) resmöjligheter till någon av Skånes tillväxtmotorer (Malmö, Lund, Helsingborg, Hässleholm/Kristianstad) med en restid på maximalt 60 minuter.
  • Minst 92 % av skåningarna ska erbjudas minst 10 dagliga (vardagar) resmöjligheter till någon av Skånes regionala kärnor (Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Kristianstad, Hässleholm, Ystad samt Trelleborg) med en restid på maximalt 45 minuter.

Tillgänglig utformning

  • 95 % av hållplatslägena på det statliga vägnätet med fler än 10 dagliga påstigande ska senast 2030 vara anpassade för personer med funktionsnedsättning. Etappmål för år 2025 är minst 80 % (74 % år 2017).
  • 95 % av hållplatslägena på det kommunala vägnätet med fler än 15 dagliga påstigande ska senast 2030 vara anpassade för personer med funktionsnedsättning senast år 2030. Etappmål för år 2025 är minst 90 % (80 % år 2017).

Nöjda resenärer

  • Minst 8 av 10 kunder ska vara nöjda med Skånetrafiken 2025. År 2019 var kundnöjdheten överlag 55 %. En tydlig majoritet är nöjd med sin senaste resa, men kundnöjdheten överlag måste förbättras för att kunna behålla dagens resenärer och attrahera nya.

Klimatpåverkan

  • Senast den 31 december 2025 ska klimatutsläppen från den allmänna kollektivtrafiken (mätt i gram CO2/personkilometer) ha minskat med minst 20 % jämfört med 2018 års nivåer.
  • Serviceresorna ska vara fossilbränslefria senast den 31 december 2020.

Sedan december 2018 har den allmänna kollektivtrafiken varit fri från fossila bränslen och kört på förnybart drivmedel såsom biogas, förnybar el märkt med Bra Miljöval och biodiesel. För att ytterligare minska den negativa klimatpåverkan från kollektivtrafiken inriktas arbetet på att reducera koldioxidutsläppet inom hela bränslets livscykel.

Satsning på fortsatt utveckling

Resandet har sedan Region Skåne bildades mer än fördubblats och ökat från 69 miljoner resor 1999 till 170 miljoner resor 2019. Denna utveckling hade inte varit möjlig utan satsningar på mer och bättre trafik. Tågresandet har ökat mest (405 %), följt av stadsbuss (115 %) och regionbuss (75 %). Cirka hälften av alla resor görs i stadstrafik.

Kollektivtrafiken ska fortsätta att utvecklas där efterfrågan är stor. Det skapar ekonomiska förutsättningar för att trafiken i hela Skåne ska kunna bestå och utvecklas, inte bara i de tätbefolkade delarna. Utvecklingen ska ske med utgångspunkt i att kollektivtrafiken ska vara ett naturligt val – ett väl fungerade alternativ för alla Skånes invånare och besökare.

Senast uppdaterad: 2 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?