Gå till sidans innehåll

Hållbar upphandling

Med vår uppförandekod ställer Region Skåne krav på leverantörer att säkerställa att de varor och tjänster som upphandlas är framställda under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Våra leverantörer ska arbeta aktivt med miljömässig och socialt ansvar i samband med produktionen av det som levereras till oss. Uppförandekoden och kontraktsvillkoren ger Region Skåne möjlighet att se till att kraven efterföljs.

Samtliga leverantörer som ingår upphandlade avtal med Region Skåne accepterar uppförandekoden. 

Godkänd av regionfullmäktige 2013-10-29, § 98.

Samma krav på samtliga leverantörer

Sveriges regioner har antagit en gemensam uppförandekod och ställer samma krav på sina leverantörer.

Arbetet inom ramen för den nationella samordningen för Hållbar Upphandling leds av en styrgrupp bestående av upphandlingschefer och miljöchefer från regionerna. Regionerna ansvarar för det löpande uppföljningsarbetet med stöd från det nationella kansliet. Arbetet i regionerna är uppdelat på åtta regionala samordnare samt kontaktpersoner för såväl miljöfrågor som för sociala frågor i samtliga regioner.

Produkter och tjänster som levereras till Region Skåne ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948),
  • ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182,
  • FN:s barnkonvention, artikel 32,
  • det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet,
  • den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet,
  • den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet och
  • FN:s konvention mot korruption.

Uppföljning av kontraktsvillkor

Sveriges regioner har gemensamma rutiner för uppföljning av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor. Det ger Region Skåne möjlighet att själv eller via extern revisor kontrollera att det finns rutiner på plats hos leverantören i enlighet med kontraktsvillkoren samt att dessa tillämpas löpande på produkter och tjänster på avtal.

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?