Gå till sidans innehåll

Hållbar upphandling

Med vår uppförandekod ställer Region Skåne krav på leverantörer att säkerställa att de varor och tjänster som upphandlas är framställda under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Med vår uppförandekod ställer Region Skåne krav på leverantörer att säkerställa att de varor och tjänster som upphandlas är framställda under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Åtagandena gäller för all verksamhet med anknytning till det som anskaffas.

Våra leverantörer ska arbeta aktivt med miljömässig och socialt ansvar i samband med produktionen av det som levereras till oss. Uppförandekoden och kontraktsvillkoren ger Region Skåne möjlighet att se till att kraven efterföljs.

Samtliga leverantörer som ingår upphandlade avtal med Region Skåne accepterar uppförandekoden.

Godkänd av regionfullmäktige 2024-02-27, § 8.

Samma krav på samtliga leverantörer

Sveriges regioner har antagit en gemensam uppförandekod och ställer samma krav på sina leverantörer. Uppförandekod för leverantörer omfattar mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och affärsetik. Åtagandena bygger på FN:s Global Compact och innehåller ett generellt åtagande om att respektera mänskliga rättigheter, i linje med princip 11 i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Arbetet inom ramen för den nationella samordningen för Hållbar Upphandling leds av en styrgrupp bestående av upphandlingschefer och miljöchefer från regionerna. Regionerna ansvarar för det löpande uppföljningsarbetet med stöd från det nationella kansliet. Arbetet i regionerna är uppdelat på åtta regionala samordnare samt kontaktpersoner för såväl miljöfrågor som för sociala frågor i samtliga regioner.

Hållbar Upphandling - Ett samarbete mellan Sveriges kommuner och landsting.

Uppföljning av kontraktsvillkor

Sveriges regioner har gemensamma rutiner för uppföljning av kontraktsvillkoren avseende hållbara leveranskedjor. Det ger Region Skåne möjlighet att själv eller via extern revisor kontrollera att det finns rutiner på plats hos leverantören i enlighet med kontraktsvillkoren samt att dessa tillämpas löpande på produkter och tjänster på a

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?