Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Så styrs kulturpolitiken

Kulturnämnden ansvarar för att utveckla Region Skånes kulturpolitik. Regionfullmäktige utser kulturnämndens ledamöter. På uppdrag av kulturnämnden driver Region Skånes kulturförvaltning utvecklingsarbete i Region Skåne.

Kulturnämnden ska arbeta för att det finns ett kulturutbud med stor mångfald, som innehåller bredd och spets samt präglas av kvalitet och nytänkande.

Kulturförvaltningen driver utvecklingsarbetet

Region Skånes kulturförvaltning driver utvecklingsarbetet på uppdrag av kulturnämnden. I samarbete med Skånes kommuner och kulturlivets olika intressenter arbetar Kulturförvaltningen för att utveckla Skåne som kulturregion.

Med utgångspunkt i de strategiska kulturpolitiska målen handlägger Kulturförvaltningen regionala och statliga stöd och stödjer kulturaktörer genom utvecklingsstöd och projektstöd.

Regional kulturplan 2021-2024

Kulturplanen ligger till grund när kulturnämnden i de årliga budgetprocesserna prioriterar vad de ska satsa på inom kulturområdet.

Kulturpolitiska mål

Hela Skåne ska utveckla och ha tillgång till ett rikt och dynamiskt kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets som fler ska ha förutsättningar att delta i och ta del av på lika villkor.

Kulturplanen utgår från och genomsyras av tre vägledande principer:

  • Kulturens egenvärde.
  • Kulturens demokratiska grund.
  • Kulturens kraft i samhällsbygget.

Utifrån de grundläggande utgångspunkterna fokuserar kulturplanen på fem utvecklingsområden som är gemensamma för hela sektorn:

  • Delaktighet och medskapande.
  • Konstnärligt skapande.
  • Kulturens rum och platser.
  • Barns och ungas rätt till kultur.
  • Digital utveckling.

Skåne deltar i kultursamverkansmodellen

Region Skåne beslutade 2011 att delta i den nationella kultursamverkansmodellen. Målet med samverkan mellan Region Skåne och kommunerna är att på bästa sätt använda de resurser som finns både på lokal, regional och nationell nivå för att Skåne ska bli en stark kulturregion för medborgarna i Skåne. 

I detta arbete tar kulturnämnden fram en regional kulturplan i samverkan med kommunerna och i samråd med kulturlivet. Utifrån ambitionerna i kulturplanen fördelar kulturnämnden statsbidragen till regional kulturverksamhet kulturnämndens årliga verksamhetsplan och budget..

Nationell modell

Kultursamverkansmodellen infördes 2011, efter initiativ från regeringen. Från och med 2013 har samtliga län i Sverige utom Stockholms län valt att ingå i modellen.

Kultursamverkansmodellen (utveckling.skane.se)

Senast uppdaterad: 4 juni 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?