Årsrapporter

Revisionskontoret har på de förtroendevalda revisorernas uppdrag och som ett led i grundläggande granskning tagit fram årsrapporter för samtliga nämnder och styrelser i Region Skåne.

I årsrapporterna sammanfattas årets granskning av styrelsen och respektive nämnd, vilket ger de förtroendevalda revisorerna underlag för sin prövning utifrån kommunallagen (2017:725 kap. 12 § 1).

Årsrapporterna översänds för kännedom till samtliga nämnder och styrelser i Region Skåne efter beslut och undertecknande av Region Skånes revisorers revisionsberättelse.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!