Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Krisledning

Vi genomför regelbundet risk- och sårbarhetsanalyser i hela vår organisation för att se hur den kan förstärkas. Med hjälp av analyserna beslutar regionfullmäktige om en krishanteringsplan som visar hur vår verksamhet ska fungera vid kriser.

Regional krishanteringsplan

Regiondirektören är ytterst ansvarig för krishantering inom Region Skåne. Som stöd finns bland annat området för krisberedskap, säkerhet och miljöledning , som ansvarar för samordningen av beredskaps- och säkerhetsarbetet. 

Regional medicinsk krisledning (RMKL)

RMKL är Region Skånes särskilda sjukvårdsledning på regional nivå och består initialt av Region Skånes Tjänsteman i Beredskap (RSTiB), Regional Läkare i Beredskap (RLB) och Region Skånes Kommunikatör i Beredskap (RSKIB) årets alla dagar dygnet runt med en svarstid på maximalt fem minuter.

RMKL har ett regionövergripande uppdrag där RS TIB vid samhällsstörningar och/eller kris utgör kontaktvägen in till Region Skåne eller för förvaltningarna till den regionövergripande nivån.

Den Regionala medicinska krisledningen främsta uppgift är att stödja, samordna och vid behov leda Region Skånes sjukvårdsresurser vid allvarliga händelser som berör hälso- och sjukvården.

Skånetrafikens krisledning

Trafiken och den händelseutveckling som berör kollektivtrafiken bevakas ständigt av Trafikinformationscentralen. Resenärer informeras via bland annat Skånetrafikens webbplats. Skånetrafikens krisledning leder verksamheten vid stora påfrestningar och kriser.

Krisledningsnämnden

Händelser som är extraordinära kan kräva snabba politiska beslut, till exempel då pengar snabbt behöver fördelas.

Region Skånes krisledningsnämnd är det verkställande politiska organ som tillfälligt kan överta beslutsrätten från andra nämnder. Krisledningsnämnden består av regionstyrelsens arbetsutskott.

Senast uppdaterad: 1 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?