Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Infrastruktur och transporter

Region Skåne driver och stöttar utvecklingen av ett hållbart transportsystem i Skåne. Insatserna fokuserar på att effektivisera infrastrukturen, möjliggöra grönare transportval, och skapa tillgänglighet för hela Skåne.

Två tonåringar på en buss.

Regional transportinfrastrukturplan

Region Skåne samordnar den långsiktiga infrastrukturplaneringen i Skåne. På uppdrag av regeringen tar Region Skåne fram en regional plan för utvecklingen av den skånska transportinfrastrukturen. Den finansieras av statliga medel och avser i huvudsak investeringsåtgärder på det statliga regionala vägnätet. Belastningen är i dag påtaglig och järnvägssystemet har svårt att tillgodose den ökande transportefterfrågan av gods- och persontrafik.

Fler godstransporter behöver föras över från väg till järnväg. Fler fordon behöver gå på fossilfria drivmedel och fler människor behöver enkelt kunna gå, cykla och resa kollektivt. I Skåne har cykeln hög status och det finns en uttalad ambition om att göra Skåne till Sveriges bästa cykelregion för arbetspendling, rekreationsresor och turistcykling.

Kollektivtrafik

Region Skåne har ansvar för utvecklingen av den skånska kollektivtrafiken. Tillsammans med Skånes kommuner och Trafikverket sker satsningar på samhällsbyggande och just kollektivtrafik. Fokus ligger bland annat på att utveckla järnväg som underlättar pendling, skapa förutsättningar för ett hållbart resande och föra över gods från väg till järnväg. 

För att binda samman Skåne och stärka regionens utveckling behöver tillgängligheten förbättras. Ett sammanbundet Skåne ger tillgång till utbildning, skapar förutsättningar för arbetsmarknad och näringsliv att utvecklas, och möjliggör för människor att bo och leva i hela Skåne.

Kollektivtrafik

Region Skåne ansvarar för att de som bor eller befinner sig i Skåne har tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik.

Pågatåg som swishar fram i landskapet

Senast uppdaterad: 5 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?