Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Uppdrag

Regionfastigheters uppdrag är att förse sjukvården och kollektivtrafiken med funktionella och driftsäkra lokaler. Våra fokusområden är ökad tillgänglighet, säkrad kompetensförsörjning och god ekonomisk hushållning.

Regionfastigheters uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler åt Region Skånes olika verksamheter. Det innebär att vi bland annat utvecklar genom att bygga om och bygga nytt. Vi förvaltar också drygt en miljon kvadratmeter i egna fastigheter och ansvarar för fastighetsdrift och fastighetsunderhåll.

Våra tre fokusområden 2024-2026

Utifrån Region Skånes övergripande vision och mål samt regionstyrelsens mål för omställningsarbetet 2024-2026 har Regionfastigheter antagit tre fokusområden. I fokusområdena anger Regionfastigheters ledningsgrupp inom vilka områden förvaltningen särskilt ska utvecklas och vad det ska leda till.

Avsikten med att utveckla dessa områden är att Regionfastigheter ska bli ännu bättre på att klara grunduppdraget.

Ökad tillgänglighet

Genom fokus på ökad tillgänglighet betonar Regionfastigheter att förvaltningen sätter Region Skånes verksamheters behov av välfungerande lokaler främst. Verksamheternas behov av ändamålsenliga och driftsäkra lokaler är ledstjärnan i allt Regionfastigheter gör.

Säkrad kompetensförsörjning

För att klara Regionfastigheters uppdrag med att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till Region Skånes verksamheter är medarbetarna förvaltningens viktigaste resurs.

Regionfastigheter behöver även fortsättningsvis kompetenta och professionella medarbetare och har fokus på att behålla och utveckla befintliga medarbetare samt attrahera nya kollegor.

God ekonomisk hushållning

För att Region Skåne ska kunna förse skåningarna med hälso- och sjukvård och kollektivtrafik har Regionfastigheter i uppdrag att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för regionens verksamheter.

Det ska Regionfastigheter göra till en så låg kostnad som möjligt, så att Region Skåne kan använda så mycket resurser som möjligt i kärnverksamheten. Som stödverksamhet har Regionfastigheter ett särskilt ansvar att verka för god ekonomisk hushållning och samtidigt leva upp till sitt grunduppdrag.

Senast uppdaterad: 7 maj 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?