Gå till sidans innehåll

VD- och styrelseansvar

Försäkringen omfattar det personliga betalningsansvaret som följer av bland annat aktiebolagslagen 13 kap och skatteinbetalningslagen 12:6.

Försäkringen skyddar person som är, har varit eller kommer att bli verkställande direktör, styrelseledamot inklusive styrelseordförande samt av styrelsen utsedd ledande befattningshavare med självständigt ansvar i ledande och/eller övervakande befattning i de försäkrade bolagen. 

Försäkringen omfattar all verksamhet som bedrivs i de försäkrade bolagen. Försäkringen gäller i hela världen.

Försäkringsbelopp

50 miljoner kronor per skada och år

Självrisk

Ingen för individer.

Försäkringsbolaget övertar och hanterar skadeståndskrav som omfattas av försäkringen och åtar sig att:

  • utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  • förhandla med den som kräver skadestånd
  • föra den försäkrades talan vid rättegång eller skiljemannaförfarande och betala de rättegångs- eller skiljemannakostnader för den försäkrade som inte kan fås av motpart eller annan
  • betala det skadestånd som den försäkrade är skyldig.

Mer om försäkringen

Försäkringsskyddet gäller också för extern styrelserepresentation som de försäkrade åtar sig inom fristående, externa svenska aktiebolag på uppdrag av Region Skåne (Blanket ODL).

Omfattning och regler

Försäkringen omfattar Company reimbursement (bolagsförskottering). Det innebär att Region Skåne kan hålla försäkrad helt eller delvis skadelös och få ersättning i samma utsträckning av försäkringsbolaget, under förutsättning att kravet omfattas av försäkringen så att den försäkrade skulle ha ersatts av försäkringsbolaget.

När kravet grundas på omständigheter som delvis täcks av försäkringen eller om kravet/kraven gäller både försäkrade och icke försäkrade personer, ska försäkringsbolaget och försäkrad fastställa en skälig fördelning av skadan.

När försäkrad får kännedom om att det har framställts krav, ska detta skriftligen snarast anmälas till försäkringsbolaget. Samtidigt ska Försäkringsfunktionen i Region Skåne underrättas om anspråket.

Om försäkrad får kännedom om omständighet som kan leda till ersättningskrav har Region Skåne rätt till så kallad incidentrapportering. Det innebär att Region Skåne skriftligen underrättar försäkringsbolaget om detta och därmed anses senare krav mot försäkrad som grundar sig på samma omständigheter vara framställda vid tidpunkten för anmälan.

Försäkringsvillkor och premie

Försäkringsvillkor och premie baseras på de uppgifter som lämnas då försäkring tecknas. Om försäkrad person, bolag eller Region Skåne har lämnat oriktiga eller förtigit uppgifter, kan försäkringsbolagets ansvar helt eller delvis bortfalla.

Genom en bestämmelse om severability (avskiljbarhet) inskränks försäkringsskyddet endast för försäkrad som har lämnat eller underlåtit att lämna nämnda uppgifter. Övriga försäkrade erhåller således fullständigt försäkringsskydd.

Om försäkringsbolaget väljer att inte förnya försäkringen eller om Region Skåne säger upp den, har Region Skåne mot en tilläggspremie rätt till så kallad förlängd rapporteringstid. Under den tiden gäller försäkringen för skadeståndskrav, under förutsättning att kravet har orsakats av handling eller underlåtenhet under försäkringstidens ordinarie giltighetstid.

Försäkringsbolag

Volante from 230101

CNA tom 221231

Försäkringens begynnelsedag

2023-01-01

Försäkringsnummer

Volante: BDG/FL/30668/2023/1

CNA: DO0105

Försäkringsavtal

Försäkringsbrev (pdf, nytt fönster)

Tidigare försäkringsavtal

Försäkringsbrev (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?