Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Så behandlar vi dina personuppgifter

För Region Skåne är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På denna sida beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

Region Skåne, organisationsnummer 232100-0255, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. 

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person vare sig den kopplingen är direkt eller indirekt. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress och födelsedatum. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Personuppgiftsbehandling är allt som görs med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering, spridning, bearbetning och gallring av uppgifter.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Det finns olika rättsliga grunder till att Region Skåne får behandla dina personuppgifter; att det är nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse, att det är ett led i Region Skånes myndighetsutövning eller att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

I vissa fall kan Region Skåne behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke ska du alltid få klar och tydlig information om vad du samtycker till. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.

Exempel på ändamål

Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

  • För att fullgöra våra uppdrag gentemot dig.
  • För arkivändamål av allmänt intresse.
  • För vetenskapliga eller historiska forskningsändamål.
  • För statistiska ändamål av allmänt intresse.
  • För att ge en bra service och kunna erbjuda välfungerande, effektiva och enkla tjänster.
  • För att kunna svara på dina inskickade frågor.
  • För att kunna hantera beställningar du gör.
  • För att kunna registrera ditt deltagande i seminarier, utbildningar och liknande.
  • För att genomföra frivilliga undersökningar.
  • För att skicka nyhetsbrev och prenumerationsutskick till dig.

Annan behandling av personuppgifter

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av de anställda i Region Skåne som behöver ta del av personuppgifter för att utföra sitt arbete. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Allmän handling

Region Skåne lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att dina personuppgifter kan komma att lämnas ut av Region Skåne om någon begär att få ta del av allmänna handlingar där uppgifterna ingår och uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Skyldiga att rapportera

I vissa fall har vi också en rapporteringsskyldighet. Det innebär att vi måste lämna information vidare till olika myndigheter, och då kan även relevanta personuppgifter ingå. Detta kan till exempel ske vid misstanke om att barn far illa eller vid en lex Maria-anmälan till tillsynsmyndighet.

IT-leverantörer

För att tekniskt kunna behandla dina personuppgifter kommer de att överföras till de IT-leverantörer som tillhandahåller eller underhåller våra IT-system. I dessa fall har vi ställt krav på leverantören för att försäkra oss om att de hanterar uppgifterna på ett bra och säkert sätt.

Tredje land

Skulle dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (tredje land) så berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Externa aktörer

Region Skåne är inte ansvarig för externa aktörers egen behandling av personuppgifter. Externa aktörer kan vara privata vårdgivare eller bolag som Region Skåne äger. Vi har däremot möjlighet att ställa krav på hur dessa organisationer ska bedriva sin verksamhet när de gör så på uppdrag av Region Skåne.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för behandlingens ändamål. När ändamålet inte längre är aktuellt, till exempel om ett ärende är färdigbehandlat, kommer dina personuppgifter att hanteras enligt de lagregler som gäller för arkivering.

Region Skåne är enligt arkivlagen (1990:782) och beslut om arkivreglemente av regionfullmäktige skyldiga att arkivera och gallra allmänna handlingar. Det finns ett beslutat regionövergripande regelverk för vilka handlingar i Region Skåne som ska bevaras och gallras samt eventuella gallringsfrister. Regelverket kompletteras av specifika instruktioner för ett antal utvalda områden.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Region Skåne arbetar kontinuerligt för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi vidtar de lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter och säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Kontaktinformation

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du har generella frågor kring hur personuppgifter behandlas i Region Skåne vänder du dig till Region Skånes dataskyddsombud:

Dataskyddsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad
Telefon: 044-309 30 00
E-post: region@skane.se

Senast uppdaterad: 24 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?