Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Miljöarbete

Miljöarbete inom Region Skånes verksamhet ska främja hållbarhet i tre dimensioner; miljömässig, social och ekonomisk. Miljöfrågorna är en del av den miljömässiga hållbarheten. De är långsiktiga och centrala för framtiden och de styrs från Miljöprogram för Region Skåne 2030 efter beslut i regionfullmäktige den 9 november 2021.

Ett grönt böljande landskap med vindkraftverk vid horisonten.

Miljöprogrammet är Region Skånes långsiktiga mål och inriktning för miljöarbetet fram till och med år 2030. Grunden till miljöprogrammet återfinns i Agenda 2030 samt i de nationella miljökvalitetsmålen och i generationsmålet.

Det öppna Skåne 2030

Den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030, är ramstrategin för miljöprogram för Region Skåne 2030. Miljöprogrammet avser miljömässig hållbarhet inom begreppet hållbar utveckling som betyder en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Region Skåne tar sin del av ansvaret för att säkerställa dagens och framtidens skåningars behov.

Tre fokusområden

Miljöprogrammet anger tre övergripande fokusområden som vägleder de nedbrutna miljöstrategiska målen:

  • Resurseffektiv och cirkulär ekonomi.
  • Låg klimatpåverkan.
  • Frisk och hälsosam miljö.

Nyheter om miljö och energi

Fler nyheter

Energianvändning

Region Skåne använder energi i form av värme, kyla och el till fastigheter och i form av drivmedel till resor och transporter.

Användningen av energi och resurser behövs för att verksamheterna ska fungera. Genom god planering, aktiva val och prioriteringar kan Region Skånes verksamheter minska sin miljöpåverkan.

Energi

Regiongemensamt miljöledningssystem

För att på bästa sätt arbeta med miljöfrågor har Region Skåne valt att externt certifiera ett regiongemensamt miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015. Syftet är att säkerställa ett systematiskt miljöarbete. Det gäller samtliga förvaltningar inom Region Skåne.

Krav på privata vårdgivare

Region Skåne ansvarar för att bidra till att de verksamheter som finansieras av offentliga medel och levererar tjänster som Region Skåne är huvudman för minimerar sin miljöpåverkan. Kraven på hur miljöarbetet ska bedrivas är reglerat i de villkor som gäller enligt avtalet som privat vårdgivare och uppföljning av efterlevnad görs i samband med avtalsuppföljning.

Krav på bidragsmottagande verksamheter

Alla verksamheter som får bidrag eller finansiering från Region Skåne om minst sex prisbasbelopp, 343 800 kronor/år (2024), omfattas av Region Skånes miljöbevis och ska uppfylla kriterier som speglar miljöarbetet och miljömålen. Region Skånes miljöbevis är ett framtaget styrande dokument beslutat av regiondirektören utifrån ett regionfullmäktige beslut om miljöprogrammet.

Senast uppdaterad: 28 maj 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?