Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Riskhantering

Den finansiella riskhanteringen inom Region Skåne är centraliserad och hanteras av finansfunktionen.

Tre dokument styr Region Skånes riskhantering:

  • Regionfullmäktiges föreskrifter som övergripande anger inriktningen på riskhanteringen. Föreskrifterna uppdateras varje mandatperiod.
  • Regionstyrelsens riktlinjer som i detalj anger risklimiter och agerandet på de finansiella marknaderna. Riktlinjerna uppdateras årligen.
  • Regiondirektörens instruktioner som reglerar den interna kontrollen och som anger vem som utför finansiella transaktioner på delegation från regionstyrelsen.

De olika risker som regleras är ränterisk, valutarisk, finansieringsrisk, likviditets- och kreditrisk samt administrativ risk.

Skuldportföljen

Den externa upplåningen uppgick den 31 mars 2024 till 10 196 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1 983 miljoner kronor sedan föregående årsskifte. Den genomsnittligt återstående löptiden på den samlade skulden uppgick till 3,6 år och räntebindningen i genomsnitt till 2,8 år inklusive swapportföljen. Nedanstående tabell visar förfallotidpunkterna för respektive skuldkategori till nominella belopp.

År Certifikat-program MTN-program (nom) Bilaterala lån Finansiell leasing Totalt
2024 0 0 0 70 70
2025 0 1 200 0 0 1 200
2026 0 1900 0 0 1900
2027 0 2400 0 0 2400
2028 0 2200 800 0 3000
2029 0 400 0 0 400
2030 0 0 1200 0 1200
Summa 0 8 100 2000 70 10 170

Derivatportföljen

Räntederivatinstrument används i syfte att hålla skuldportföljen inom den beslutade genomsnittliga räntebindningskorridoren vilket i huvudsak sker genom tecknande av ränteswapavtal på portföljbasis.

Räntederivatportföljens nominella värde uppgick till 0,8 miljarder kronor 31 mars 2024 och hade ett positivt marknadsvärde om 21 miljoner kronor.

Valutaterminer och swapar används för att valutasäkra framtida investeringsbetalningar såsom medicinteknisk utrustning och tåg. 31 mars 2024 fanns inga utestående valutaterminskontrakt.

Motpartsrisk

Region Skåne är genom derivatavtal utsatt för en risk att en motpart inte kan fullgöra sina förpliktelser. Region Skånes motparter utgörs i huvudsak av svenska banker.

Beräknat på volymen av både ränte- och valutaderivat hade 40 procent av derivaten motpart med rating AA- samt 60 procent med A+ (S&P). På grund av Region Skånes totalt positiva värden i derivatpositionerna bedöms motpartsrisken vara väldigt låg per 31 mars 2024.

Finansieringsrisk

Nettolåneskulden förväntas uppgå till 10,8 miljarder kronor i slutet av 2024. 

För att möta eventuella finansieringssvårigheter håller Region Skåne normalt en kassareserv om cirka en miljard kronor och har därutöver för närvarande lånelöften om totalt 2,9 miljarder kronor.

Riskhantering, per 31 mars 2024

Typ av risk Policy Utfall
Räntebindningstid låneskuld 1 - 3 år 2,8 år
Exponering mot ränteförändringar inom kommande året Max 50% av skulden 31%
Andel förfall inom en och samma 12-månadersperiod Max 30% av skulden 30%
Motpartsrisk Lägst A (S&P) Inom policyram
Valutarisk Ingen Ingen

Senast uppdaterad: 24 maj 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?