Gå till sidans innehåll

Riskhantering

Den finansiella riskhanteringen inom Region Skåne är centraliserad och hanteras av finansfunktionen.

Tre dokument styr Region Skånes riskhantering:

  • Regionfullmäktiges föreskrifter som övergripande anger inriktningen på riskhanteringen. Föreskrifterna uppdateras varje mandatperiod.
  • Regionstyrelsens riktlinjer som i detalj anger risklimiter och agerandet på de finansiella marknaderna. Riktlinjerna uppdateras årligen.
  • Regiondirektörens instruktioner som reglerar den interna kontrollen och som anger vem som utför finansiella transaktioner på delegation från regionstyrelsen.

De olika risker som regleras är ränterisk, valutarisk, finansieringsrisk, likviditets- och kreditrisk samt administrativ risk.

Skuldportföljen

Den externa upplåningen uppgick per 2023-08-31 till 9 706 miljoner kronor, vilket är en ökning med 890 miljoner kronor sedan årsskiftet. Den genomsnittligt återstående löptiden på den samlade skulden uppgick till 3,4 år och räntebindningen i genomsnitt till 2,4 år inklusive swapportföljen. Nedanstående tabell visar förfallotidpunkterna för respektive skuldkategori till nominella belopp.

År Certifikat-program MTN-program (nom) Bilaterala lån Finansiell leasing Totalt
2023 0 300 0 1 301
2024 0 1 000 0 71 1 071
2025 0 1 200 0 0 1 200
2026 0 1900 0 0 1900
2027 0 2400 0 0 2400
2028 0 0 400 0 400
2029 0 0 0 0 0
2030 0 1200 800 0 2000
Summa 0 8 000 1600 72 9672

Derivatportföljen

Räntederivatinstrument används i syfte att hålla skuldportföljen inom den beslutade genomsnittliga räntebindningskorridoren vilket i huvudsak sker genom tecknande av ränteswapavtal på portföljbasis.

Räntederivatportföljens nominella värde uppgick till 1,4 miljarder kronor 2023-08-31 och hade ett positivt marknadsvärde om 52 miljoner kronor.

Valutaterminer och swapar används för att valutasäkra framtida investeringsbetalningar såsom medicinteknisk utrustning och tåg. 2023-08-31 fanns inga utestående valutaterminskontrakt.

Motpartsrisk

Region Skåne är genom derivatavtal utsatt för en risk att en motpart inte kan fullgöra sina förpliktelser. Region Skånes motparter utgörs i huvudsak av svenska banker.

Beräknat på volymen av både ränte- och valutaderivat hade 57 procent av derivaten motpart med rating AA- samt 43 procent med A+ (S&P). På grund av Region Skånes totalt negativa värden i derivatpositionerna bedöms motpartsrisken vara väldigt låg per 2022-08-31.

Finansieringsrisk

Nettolåneskulden förväntas uppgå till 8,5 miljarder kronor i slutet av 2023. 

För att möta eventuella finansieringssvårigheter håller Region Skåne normalt en kassareserv om cirka en miljard kronor och har därutöver för närvarande lånelöften om totalt 2,9 miljarder kronor.

Riskhantering, per 2023-08-31

Typ av risk Policy Utfall
Räntebindningstid låneskuld 1 - 3 år 2,4 år
Exponering mot ränteförändringar inom kommande året Max 50% av skulden 34%
Andel förfall inom en och samma 12-månadersperiod Max 30% av skulden 30%
Motpartsrisk Lägst A (S&P) Inom policyram
Valutarisk Ingen Ingen

Senast uppdaterad: 1 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?