Gå till sidans innehåll

Folkhälsa

Hälsofrämjande insatser kan göra stor skillnad för hälsa och välmående, både för samhället och för individen. Vi på Region Skåne skapar förutsättningar för en förbättrad och jämlik hälsa.

Tre äldre kvinnor på ett spa.

Hälso- och sjukvården ansvarar för att Skånes befolkning får den hälso- och sjukvård den behöver. Folkhälsoarbetet inriktas i huvudsak mot levnadsvanor och förebyggande av sjukdomar genom att främja friskfaktorer på olika nivåer.

Folkhälsoenkäter

För att skapa förutsättningar för en bättre och mer jämlik hälsa för fler, behövs förebyggande och hälsofrämjande insatser. Vi genomför regelbundet två olika folkhälsoenkäter riktade till den skånska befolkningen. Resultaten ger ökade möjligheter att sätta in resurser där de behövs som mest. 

Sätt Skåne i rörelse

Fysisk aktivitet främjar barn och ungas utveckling, bidrar till ökad självkänsla och minskar stress. Med satsningen Sätt Skåne i rörelse bidrar vi till ett samhälle där fler barn och unga hittar rörelseglädje, är mer fysiskt aktiva och där jämlikheten i aktivitetsnivå och hälsa ökar. 
 
För att skapa ett långsiktigt hållbart Skåne samarbetar vi också med den idéburna sektorn. Genom samverkan och föreningsbidrag kan vi skapa ökade möjligheter för idéburna organisationer att ta en aktiv roll i Skånes hälsofrämjande arbete. 

En viktig del i vårt folkhälsoarbete är också att verka för att den fysiska miljö vi lever i har hälsofrämjande egenskaper. Skåne ska erbjuda frisk luft, rent vatten, giftfri miljö och god bebyggd miljö med god tillgång till såväl naturområden som urbana grönområden.

Välmående invånare är också ett välmående Skåne.

Hälsa och livsstil

Vi bedriver hälsofrämjande arbete inom hela sjukvården. Med förebyggande insatser kan vi uppnå en mer jämställd och jämlik hälsa hos skåningarna.

En kvinna och ett barn promenerar i skogen där vitsippor blommar.

Senast uppdaterad: 5 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?