Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Publicerad: 11 juni 2024

Region Skånes miljöarbete i fokus

Den 11 juni fastställde regionfullmäktige Region Skånes miljöredovisning för 2023. Redovisningen beskriver status för målen i Miljöprogram för Region Skåne 2030, samt de årliga operativa målen kopplade till dessa. Bland annat minskade koldioxidutsläppen med fyra procent under 2023.

uttaget på en elbil som tankas

Miljöredovisningen för 2023 visar på både toppar och dalar i Region Skånes miljöarbete för föregående år. Användningen av förbrukningsartiklar per producerad vårdtjänst inom hälso- och sjukvården minskade med två procent jämfört med 2019. 

 – Det är ett brott i den uppåtgående trenden som uppstod under pandemiåren. Men för att nå målet behöver vi öka takten och minska ännu mer på exempelvis överanvändningen samt onödigt förpackningsmaterial, säger Gloria Argueta Raushill, miljöcontroller vid Koncernkontoret.  

Minskning av matsvinnet

Resultatet från årets matsvinnsmätningar visar på en minskning med två procent jämfört med föregående år (12 procent jämfört med 2019). Höstens mätning visade på att matsvinnet uppgick till 26,7 procent vilket är den lägsta noteringen sedan mätningarna infördes. 

Region Skånes målsättning är att år 2030 ha 100 procent fossilbränslefria landbaserade transporter. Under 2023 uppgick den sammanlagda andelen fossilbränslefria drivmedel från landbaserade transporter till 97 procent. Av samtliga transporter använde de interna transporterna till 80 procent fossilbränslefria drivmedel, allmän kollektivtrafik 100 procent, särskild kollektivtrafik 60 procent och transporter i extern regi 64 procent. Det redovisade resultatet för transporter i extern regi ingår för första gången i uppföljningen. 

Utsläpp av växthusgaser minskade

Utsläppen av växthusgaser för Region Skånes uppgick under 2023 till 119 160 ton. Det motsvarar en minskning med fyra procent jämfört med 2022. Fastighetsenergi och transporter är de utsläppskällor med störst minskning vilka båda gick ned med 5 procent jämfört med 2022 års nivå.

Flygresor är fortsatt den utsläppskälla som har störst procentuell ökning jämfört med föregående år, 20 procent. Tjänsteresor blev således den enda utsläppskälla i klimatbokslutet som redovisade en ökning under 2023 jämfört med 2022.

Region Skånes miljöredovisning 2023

Senast uppdaterad: 11 juni 2024