Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Rapportens framsida.

Kultur på recept

Publiceringsår: 2016 | Utgivare: Region Skåne

Kultur på recept– Skånemodellen 2.0 var ett projekt som genomfördes 2012-2014 i samarbete mellan Region Skåne, Finsam Helsingborg* och Helsingborgs stad. Här finns rapporter från projektet.

Forskning visar att kulturupplevelser stimulerar sinnena och ger goda effekter på hälsan. Inom projektet Kultur på recept har patienter ordinerats bland annat musik, eget skapande och att se utställningar. Det har vänt sig till patienter i Helsingborg som sökt vård för psykisk ohälsa och/eller smärta och som varit sjukskrivna eller riskerat sjukskrivning eller social isolering.

2011: Rapport från pilotprojektet Kultur på recept

Projektet som genomfördes 2012-2014 byggde på en metod som togs fram i ett pilotprojekt 2010 med vårdcentralen Capio citykliniken Söder och Helsingborgs stads kulturförvaltning som aktörer.

Projektet utvärderades av Sören Augustinsson, fil. Dr. arbetsvetenskap, vid Högskolan Kristianstad. Utvärderingen visade att den framtagna modellen fungerade och de patienter som deltagit uppvisade positiva resultat. Detta indikerade att kultur skulle kunna fungera som ett komplement till befintliga rehabiliteringsmetoder.

2014: Processutvärdering av Kultur på recept 2.0

Oxford Research AB fick uppdraget av Region Skåne att stå för den processinriktade utvärderingen. Utvärderingen gjordes av analytiker Caroline Holmgren.

Fokus i utvärderingen ligger på samverkan, den operativa processgruppens funktion, kommunikation och förankring, implementering samt det viktiga samarbetet mellan kulturen och vården. I sin analys och sammanfattning konstaterar Holmgren att projektet har utvecklat en modell i form av en samverkansstruktur med arbetssätt och rutiner som används och uppskattas av både vården, kulturen och berörda myndigheter.

2015: Metodrapport om Kultur på recept 2.0

I metodrapporten beskrivs modellens detaljer, hur arbetet organiserades i en tydlig struktur samt hur kulturkoordinatorns och vårdkoordinatorns roller och arbetsuppgifter såg ut. Exempel på frågor som behandlas i rapporten är hur gränsdragning mellan vård och kultur gjordes, vilka rutiner som gällde för vårdenheternas rehabkoordinatörer och vad som var viktigt att tänka på vid remitteringen. Rapporten beskriver också hur programinnehållet sattes samman och vilka krav som ställdes på kulturpedagogerna.

2016: Medicinsk utvärdering av Kultur på recept 2.0

Utvärderingen har gjorts av PhD Kjerstin Stigmar, seniorstatistiker Mikael Åström, data manager Soran Sarbast, och forskningschef Ingemar Petersson vid Epidemiologi och registercentrum Syd, Skånes Universitetssjukhus.

I rapporten görs en sammanställning av data från när deltagarna påbörjat Kultur på recept, när de slutat och sex respektive tolv månader efteråt. Resultaten visar på statistiskt säkerställda förbättringar över tid avseende flera olika självskattade mått. Deltagarna skattade bland annat sin arbetsförmåga, hälsorelaterad livskvalitet och funktion som bättre efter avslutad intervention och vid uppföljningar.

Bortfallet i uppföljningarna är dock stort och det saknas en jämförelsegrupp, vilket gör det svårt att uttala sig med säkerhet om reella effekter. Forskarna rekommenderar därför ytterligare studier.

*Finsam Helsingborg är ett finansiellt samordningsförbund där Region Skåne, Helsingborgs stad, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ingår.

Senast uppdaterad: 1 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?