Man med kratta står i trädgård, grupp av människor bakom

Så tycker skåningarna

Vi frågar regelbundet ett stort antal skåningar om deras vanor och vad de tycker i olika frågor. Svaren används som underlag för politikers och tjänstemäns arbete med att utveckla Skåne inom olika områden. 

Skånepanelen

Skånepanelen är Sveriges största medborgarpanel. Deltagarna får möjlighet att via en webbenkät lämna synpunkter på Region Skånes arbete. Temat för enkäten varierar mellan undersökningstillfällena.

I panelen deltar 5000 slumpvis utvalda personer från hela Skåne.

Skåneenkäten

Tre gånger per år genomför vi Skåneenkäten. Då intervjuas 500 personer över telefon kring vad det vet om och hur de ser på Region Skånes verksamhet, och vilket förtroende de har för politiken.

För rapporter från Skånepanelen och Skåneenkäten äldre än 2017 kontakta Contact.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som Region Skåne och övriga landsting och regioner deltar i. Den mäter vilka kunskaper och attityder du som medborgare har kring den svenska hälso- och sjukvården.

6000 slumpvis utvalda skåningar, 18 år och äldre, tillfrågas årligen. Resultaten är ett underlag för politiker och tjänstemän i planeringen, uppföljningen och styrningen av hälso-och sjukvården. 

Kulturvaneundersökning

Region Skåne genomför regelbundet undersökningar av skåningarnas kulturvanor. Syftet är att få en aktuell bild av bland annat vilka kulturaktiviteter som är mest vanliga, om aktiviteterna skiljer sig beroende på ålder och kön, och vad du som medborgare egentligen tycker om kulturutbudet.

Skånepanelen

 • Skånepanelen 2:2018 - Regionalt samarbete

  Med denna undersökning vill ansvariga politiker och tjänstemän få ökad kännedom och förståelse för regionens medborgares attityd gentemot regionalt samarbete inom hälso- och sjukvård. 

  Målgruppen för undersökningen är personer bosatta i Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg eller Region Skåne som är 16 år eller äldre. Undersökningen genomfördes under mars 2018.

  Ur resultaten:

  • Uppfattningen att vård ges på lika villkor skiljer sig mellan män och kvinnor, där 60 procent av männen upplever att vården ges på lika villkor medan endast 49 procent av kvinnorna uppfattar detsamma. 
  • Uppfattningen huruvida all sjukvård ska kunna ges på närmast vårdcentral/sjukhus skiljer sig mellan kommuner.

  Se hela rapporten

 • Skånepanelen 1:2018 - Klimat

  Syftet med denna undersökningar har varit att få en bild av skåningarnas kunskap om och attityd till klimatförändringarna.

  Undersökningen genomfördes under januari 2018.

  Några av resultaten:

  • Kunskapen om klimatförändringarna är hög och majoriteten tycker att klimatförändringarna är ett allvarligt problem.
  • De flesta tycker att åtgärderna för klimatet ska ske genom att näringslivet tar ett större ansvar.
  • Pris och utbud på klimatvänliga produkter är viktiga faktorer för att leva mer klimatmedvetet.

  Se hela rapporten

 • Skånepanelen 3:2017 - Resvanor

  Frågorna handlade om resvanor med olika färdmedel, om kollektivtrafikens tillgänglighet och service samt om pendel- och cykelparkeringar. 

  Undersökningen genomfördes under december 2017.

  Några av resultaten:

  • Majoriteten av hushållen har tillgång till bil. Ungefär sex av tio respondenter använder bilen i någon utsträckning som färdmedel för sin vanligaste resa. Hälften uppger arbetsplatsen som målet för sin vanligaste resa.
  • Nära tre av tio skulle använda kollektivtrafiken de flesta gångerna för sin vanligaste resa enbart om det inte tar mer tid att åka kollektivt jämfört med att åka med bil. 
  • Majoriteten känner sig trygga och säkra under samtliga delar av sin vanligaste resa med kollektivtrafiken.
  • I genomsnitt uppger var fjärde person att de skulle åka mer kollektivt om punktligheten i kollektivtrafiken förbättrades. 

  Se hela rapporten

 • Skånepanelen 2:2017 - E-hälsa

  Syftet med undersökningen är att ta fram ett underlag som visar skåningens kunskaper, attityder och förväntningar på digitalisering och e-hälsa. 

  Undersökningen genomfördes under september 2017.

  Några av resultaten:

  • Åtta av tio använder någon form av e- tjänster minst några gånger per vecka upp till flera gånger om dagen. 
  • Yngre är mer positiva till e-tjänster än äldre.
  • Personer med sämre hälsa är mer negativa till att använda vårdtjänster på nätet.

  Se hela rapporten

 • Skånepanelen 1:2017 - Demokratiskt deltagande mellan valen

  Syftet med studien är att undersöka medborgarnas intresse av demokratiskt deltagande mellan valen. Att rösta i de allmänna valen eller att engagera sig i ett politiskt parti är två sätt att påverka politiken, men man vill nu undersöka intresset för att påverka hälso-och sjukvårdspolitiken i Region Skåne mellan valen.

  Undersökningen har genomförts under perioden januari-februari 2015.

  Några av resultaten:

  • En tydlig majoritet visar intresse för att påverka hälso-och sjukvårdspolitiken.
  • En övervägande majoritet vill påverka genom dialog med andra; såväl andra medborgare, politiker som experter.
  • Ersättning är inte så viktigt för de flesta.

  Se hela rapporten för Skånepanelen 1 2017

Skåneenkäten

 • Skåneenkäten 3:2018

  Mätningen genomfördes under november 2018.

  Några resultat:

  • Andelen medborgare som uppger att de är medlemmar i något politiskt parti är fortfarande lågt.
  • Studenter uppger i större utsträckning än övriga att de är medlem i något politiskt parti.
  • Drygt en femtedel av medborgarna anser att de har goda möjligheter att påverka politiska beslut på lokal nivå, men chansen till inflytande anses minska på regional- och riksnivå.

  Se hela rapporten

 • Skåneenkäten 2:2018

  Undersökningen genomfördes i augusti 2018.

  Några resultat:

  • Medborgare bosatta i mindre tätorter och på landsbygden är i högre utsträckning nöjda med sjukvården, grundskolan och äldreomsorgen än vad boende i större tätortsområden är.
  • Bosatta på landsbygden är mer missnöjda med kollektivtrafik än vad övriga medborgare i regionen är. 
  • Medborgarnas intresse för politik har ökat något under den aktuella perioden vid jämförelse med föregående mätperioder.

  Se hela rapporten

 • Skåneenkäten 1:2018

  Mätningen genomfördes i april 2018.

  Några resultat:

  • Medborgarna har kännedom om samtliga av de verksamhetsområden Region Skåne ansvarar för och kännedomen är som högst för hälso- och sjukvård, tandvård samt kollektivtrafik.
  • En majoritet av medborgarna uppger att deras hälsotillstånd är bra. Jämfört över tid ser vi en något minskad andel positiva under den aktuella mätperioden.
  • Medborgarna har fortsatt högt förtroende för tandvårdens- och sjukvårdens personal. Förtroendet är inte lika högt för kollektivtrafikens personal.

  Se hela rapporten

 • Skåneenkäten 3:2017

  Mätningen genomfördes under november 2017.

  Några av resultaten:

  • Medborgarna trivs i hög utsträckning med att bo i Skåne. Kvinnor trivs i högre grad än män.
  • Drygt var femte medborgare uppger att de är missnöjda med tillgången på bostäder.
  • Medborgare på landsbygden är något mindre nöjda än övriga med tillgången till sjukvård, tandvård, grundkola, kollektivtrafik och kulturutbud.

  Se hela rapporten

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Kulturvaneundersökning

 • Kulturvaneundersökning 2016

  Syftet med kulturvaneundersökningen är att bidra till en bättre bild av hur invånarna i Skåne konsumerar och upplever kultur i olika former.

  Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer under juli/augusti 2016 och baserades på ett slumpmässigt urval där 3100 personer i Skåne svarade på enkäten.

  Några av resultaten:

  • Att läsa bok och se på film är de aktiviteter som flest skåningar gör flera gånger i veckan.
  • De yngre är generellt mer kulturellt aktiva än de äldre. 
  • Kvinnor är mycket mer aktiva än män när det gäller i stort sett samtliga kulturella aktiviteter. 
  • Boende nära större stad/tätort tenderar att vara mer kulturellt aktiva än de i mindre tätort/landsbygd. 
  • Minst två tredjedelar av skåningarna har besökt ett museum och besökt bibliotek. Däremot är det stora skillnader mellan de olika delregionerna i Skåne där svaranden i sydvästra Skåne besökt museum och bibliotek i större utsträckning än de övriga delregionerna och där svaranden i sydöstra i minst utsträckning har ägnat sig åt dessa aktiviteter.
  • Generellt är det minst populärt att ägna sig åt att spela instrument, gå på balett/dansföreställning, sjunga i kör samt själv spela teater och delta i lajv.

  Hela kulturvanerapporten för 2016

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter