Man med kratta står i trädgård, grupp av människor bakom

Så tycker skåningarna

Vi frågar regelbundet ett stort antal skåningar om deras vanor och vad de tycker i olika frågor. Svaren används som underlag för politikers och tjänstemäns arbete med att utveckla Skåne inom olika områden. 

Skånepanelen

Skånepanelen är Sveriges största medborgarpanel. Deltagarna får möjlighet att via en webbenkät lämna synpunkter på Region Skånes arbete. Enkäten uppdateras med nya frågor några gånger om året.

I panelen deltar 5000 slumpvis utvalda personer från hela Skåne.

Skåneenkäten

Tre gånger per år genomför vi Skåneenkäten. Då intervjuas 500 personer över telefon kring vad det vet om och hur de ser på Region Skånes verksamhet, och vilket förtroende de har för politiken.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som Region Skåne och övriga landsting och regioner deltar i. Den mäter vilka kunskaper och attityder du som medborgare har kring den svenska hälso- och sjukvården.

6000 slumpvis utvalda skåningar, 18 år och äldre, tillfrågas årligen. Resultaten är ett underlag för politiker och tjänstemän i planeringen, uppföljningen och styrningen av hälso-och sjukvården. 

Kulturvaneundersökning

Region Skåne genomför regelbundet undersökningar av skåningarnas kulturvanor. Syftet är att få en aktuell bild av bland annat vilka kulturaktiviteter som är mest vanliga, om aktiviteterna skiljer sig beroende på ålder och kön, och vad du som medborgare egentligen tycker om kulturutbudet.

Skånepanelen

 • Skånepanelen 1:2014 – Medborgarnas prioriteringar för Skånes utveckling

  Undersökningen genomfördes perioden 21 februari–7 mars 2014.

  Sammanfattning av resultaten:

  • Omkring en tredjedel anser att det är allra viktigast att hälsan hos befolkningen år 2030 ska ha förbättrats och skillnaderna minskat.
  • En av fyra medborgare anger som allra viktigast att arbetslösheten i Skåne år 2030 ska vara lägre än rikssnittet.
  • Två av fem medborgare prioriterar högst att 80 procent av arbetsplatserna år 2030 ska vara nåbara inom 45 minuter med kollektivtrafik.
  • Tre av tio anger som högsta prioritering att stärka barn och ungas hälsa och att alltfler av dem ska se ljust på framtiden.
  • Drygt två av fem medborgare uppger som allra viktigast att Skåne år 2030 ska ha ökat antal lokaliseringar av myndigheter, institutioner, forskningsinstitut och huvudkontor från internationella företag.

  Hela rapporten:

  Skånepanelen 1 2014 – Medborgarundersökning Regional utvecklingsstrategi

 • Skånepanelen 2:2014 – Medborgarnas kunskaper om patientjournalen

  Undersökningen genomfördes perioden 21 mars–6 april 2014.

  Sammanfattning av resultaten:

  • Tre av fyra känner till att de som regel har rätt att ta del av informationen i sin patientjournal.
  • Sex av tio känner till tjänsten "1177 Vårdguidens e-tjänster" (Tidigare "Mina vårdkontakter") och en av tre känner till att de från den 17 mars kan ta del av sin journal på nätet.
  • Sex av tio vill ha sina journalkopior via "1177 Vårdguidens e-tjänster" på nätet medan hälften vill ha dem på papper.
  • En av tio känner till möjligheten att spärra journalen elektroniskt och två av tio känner till möjligheten att begära loggutdrag på vem som har haft åtkomst till patientjournalen.
  • Majoriteten av de svarande har förtroende för sjukvårdens förmåga att skydda informationen i patientjournalen.
  • Nio av tio uppger att god service innebär att få rätt information och hälften uppger att det innebär snabb service.

  Hela rapporten:

  Skånepanelen 2 2014 – Sjukvård/patientjournal

 • Skånepanelen 3:2014 – Medborgarnas kunskaper och attityder inom klimatområdet

  Undersökningen har genomförts juni–juli 2014.

  Sammanfattning av resultaten:

  • Nio av tio skåningar anser att de är väl eller ganska väl informerade om orsakerna till och konsekvenserna av klimatförändringarna.
  • Majoriteten delar uppfattningen om att det är människans handlingar som är den huvudsakliga orsaken till klimatförändringen.
  • Fyra av fem medborgare tror att Sverige kan bidra till att bromsa klimatförändringen. Ungefär en lika stor andel tror att Skåne och de själva kan bidra till att bromsa klimatförändringen.
  • Majoriteten anser att internationellt samarbete främst kan göra något åt klimatförändringarna. 
  • Fyra av fem medborgare anser att åtgärderna för klimatet ska ske genom att staten ska styra mer. Två av fem anser att åtgärderna för klimatet ska ske genom att marknaden ska ges ett större utrymme och en något mindre andel anser att åtgärderna ska ske genom att man ska lita mer till enskilda människors ansvarstagande.
  • Sju av tio anger att de redan idag källsorterar. Två av fem anger att de redan idag tvättar i 40 grader istället för 60 grader, förändrar sina resvanor och åker mer kollektivt, men många är beredda att göra mer.
  • Nio av tio medborgare kan tänka sig att leva mer klimatmedvetet, om miljö- och klimatvänliga alternativ blir billigare än idag.

  Hela rapporten:

  Skånepanelen 3 2014 – Medborgarundersökning klimat

 • Skånepanelen 4:2014 – Medborgarnas intresse för och attityder till kulturutbudet

  Undersökningen genomfördes perioden november–december 2014.

  Sammanfattning av resultaten:

  • Kvinnor uppfattar sig i högre grad än män som intresserade av kulturaktiviteter. Personer som är 55 år eller äldre anser sig i större utsträckning än yngre vara kulturintresserade.
  • Det finns även ett samband med utbildning, där personer med eftergymnasial utbildning i högre grad än övriga uppfattar sig själva som kulturintresserade.
  • En majoritet av medborgarna deltar i kulturaktiviteter för att de tycker det är intressant och för att det är roligt.
  • Fler än hälften vill att man ska satsa mer på pengar på kultur i skolan/förskolan jämfört med idag.
  • Den vanligaste orsaken till att känna sig hindrad eller begränsad att delta i kulturaktiviteter är att man inte har tid, följt av att det är för dyrt och att tiderna inte passar.
  • Fler än hälften anser att bättre information och annonser skulle underlätta för dem att ta del av mer kulturupplevelser. Två av fem anser att lägre priser/avgifter skulle underlätta.
  • Medborgarna vill främst ha information om Skånes kulturutbud genom dagstidningar, en samlad hemsida, gratistidningar och en samlad app för kulturutbudet.

  Hela rapporten:

  Skånepanelen 4 2014 – medborgarundersökning om kultur

 • Skånepanelen 1:2015 - Medborgarnas syn på den personliga integriteten

  Undersökningen genomfördes under perioden februari till mars 2015. 

  Sammanfattning av resultaten:

  • Nio av tio medborgare instämmer helt  eller delvis i att det är bra att det krävs tillstånd för att fotografera, filma och göra ljudupptagning i sjukvårdande verksamheter.
  • Starkt stöd för kameraövervakning i kollektivtrafiken: Två av tre instämmer helt i att intresset av att förebygga brott och skapa trygghet för resenärer och personal väger tyngre än skyddet av den personliga integriteten. 
  • En stor majoritet anser att det är viktigt att få veta vilka personuppgifter som samlas in, för vilket ändamål de samlas in samt att man bör informeras om hur uppgifterna används.
  • Nio av tio personer instämmer helt eller delvis i att de känner sig trygga med att dela med sig av uppgifter rörande sin hälsa till hälso- och sjukvården eller för forskningssyften. 
  • Medborgarna känner sig däremot mindre trygga med att dela med sig av hälsouppgifter till affärsmässiga ändamål.

  Hela rapporten och de öppna svaren:

  Skånepanelen 1 2015

 • Skånpanelen 2:2015 - Medborgarnas syn på Skåne och Skåneleden, attityder till vården

  Undersökningen genomfördes under juni 2015 och berör bilden av Skåne, Skåneleden samt kunskaper om och attityder till vården. 

  Sammanfattning av resultaten:

  • 85 procent av medborgarna skulle med hög sannolikhet rekommendera någon annan att flytta till Skåne.
  • Medborgarna tycker framför allt att Skånes styrkor är naturen och miljön samt att Danmark och övriga Europa ligger nära.
  • Den svaghet som nämns i högst grad är sjukvården.
  • Två av tre medborgare har besökt sjukvården som patient och lite mindre än hälften har besökt sjukvården som anhörig eller närstående under de senaste sex månaderna.

  Se hela rapporten

 • Skånepanelen 3:2015 - Medborgarnas resvanor och attityder till cykeln som färdmedel

  Syftet med denna mätning är att bland annat undersöka medborgarnas resvanor samt särskilt attityder till cykeln som färdmedel. Undersökningen gjordes under perioden 26 oktober till 23 november 2015.

  Sammanfattning av resultaten:

  • Medborgarna i Region Skåne reser främst för arbete och bil är det färdmedel som flest använder.
  • Andelen bilåkare är störst för resor på 6-50 km, medan cykel är vanligast för kortare resor.
  • För resor längre än 50 km är det ungefär lika vanligt med bil som kollektivtrafik.
  • 16 procent av medborgarna reser med Skånetrafiken dagligen.

  Se hela rapporten

 • Skånepanelen 1:2017 - Demokratiskt deltagande mellan valen

  Syftet med studien är att undersöka medborgarnas intresse av demokratiskt deltagande mellan valen. Att rösta i de allmänna valen eller att engagera sig i ett politiskt parti är två sätt att påverka politiken, men man vill nu undersöka intresset för att påverka hälso-och sjukvårdspolitiken i Region Skåne mellan valen.

  Undersökningen har genomförts under perioden januari-februari 2015.

  Några av resultaten:

  • En tydlig majoritet visar intresse för att påverka hälso-och sjukvårdspolitiken.
  • En övervägande majoritet vill påverka genom dialog med andra; såväl andra medborgare, politiker som experter.
  • Ersättning är inte så viktigt för de flesta.

  Se hela rapporten för Skånepanelen 1 2017

 • Skånepanelen 2:2017 - E-hälsa

  Syftet med undersökningen är att ta fram ett underlag som visar skåningens kunskaper, attityder och förväntningar på digitalisering och e-hälsa. 

  Undersökningen genomfördes under september 2017.

  Några av resultaten:

  • Åtta av tio använder någon form av e- tjänster minst några gånger per vecka upp till flera gånger om dagen. 
  • Yngre är mer positiva till e-tjänster än äldre.
  • Personer med sämre hälsa är mer negativa till att använda vårdtjänster på nätet.

  Se hela rapporten

Skåneenkäten

 • Skåneenkäten 3:2016

  Totalt har 499 intervjuer genomförts under perioden 18 november till  7 december 2016.

  Några av resultaten:

  • Medborgarna trivs rent allmänt med var de bor. Kvinnor trivs i högre grad än män med att bo i Region Skåne och Sverige.
  • Upplevd hälsa ligger på en lägre nivå än tidigare. Det är en lägre andel medborgare som tycker sig ha ett mycket bra hälsotillstånd.
  • Pensionärer upplever i lägre grad än övriga att de har en bra hälsa.
  • Tandvården, barnomsorgen och kulturutbudet är de områden med högst grad av nöjdhet bland medborgarna.

  Se hela rapporten för Skåneenkäten 3 2016

 • Skåneenkäten 2:2016

  Totalt har 500 intervjuer genomförts under perioden 9 till 25 augusti 2016.

  Några av resultaten:

  • Trivseln med att bo i Skåne är fortsatt mycket hög bland medborgarna och fler trivs mycket bra med att bo i Sverige.
  • Majoriteten av medborgarna är nöjda med kollektivtrafiken där de bor, men andelen missnöjda är samtidigt relativt hög. Boende på landsbygden är minst nöjda med kollektivtrafiken.
  • Medborgarna är överlag inte särskilt nöjda med äldreomsorgen där de bor. Andelen missnöjda är dessutom högre än tidigare mätningar.
  • Medborgarna upplever i högre grad än tidigare att de har goda möjligheter att påverka politiska beslut.

  Se hela rapporten för enkät 2 2016

 • Skåneenkäten 1:2016

  Totalt har 500 intervjuer genomförts under perioden 19 april-8 maj 2016.

  Några av resultaten:

  • Nära fyra av fem medborgare trivs rent allmänt med att bo i Skåne och ytterligare en av fem trivs ganska bra.
  • Medborgarna har blivit mindre nöjda med kollektivtrafiken jämfört med den förra mätningen.
  • Tre av fem medborgare uppger att de är intresserade av politik. De kan dock i låg grad tänka sig att åta sig ett politiskt uppdrag.
  • Förtroendet för kommun-, region-och rikspolitiker har minskat jämfört med mätningarna år 2014 och 2015.

  Se hela rapporten kring enkät 1 2016

 • Skåneenkäten 3:2015

  Totalt har 499 intervjuer genomförts under perioden 28 november – 14 december 2015. 

  Några av resultaten:

  • Kännedomen om att Region Skåne arbetar med kultur och miljö har ökat jämfört med tidigare.
  • Medborgarna är i hög grad nöjda med tandvården, barnomsorgen och grundskolan där de bor. 
  • Intresset för politik har ökat jämfört med tidigare. 
  • Medborgarna har generellt sett blivit mindre nöjda med hur demokratin fungerar. Missnöjet har ökat på alla nivåer, men är som störst på nationell nivå och EU-nivå. 
  • Förtroendet för kommun-, region- och rikspolitiker har minskat jämfört med tidigare mätningar. Störst minskning har skett för rikspolitiker.

  Se hela rapporten för enkät 3 - 2015

 • Skåneenkäten 2:2015

  Totalt har 501 intervjuer genomförts under perioden 5–21 augusti 2015.

  Några av resultaten:

  • Boende i mindre tätort trivs i högre grad än övriga med att bo i Skåne.
  • Yngre medborgare under 25 år,studerande samt boende i Malmö-/Lundområdena trivs i lägst grad med att bo Skåne.
  • En klar majoritet av medborgarna är nöjda med det liv de lever och mer än hälften är mycket nöjda.
  • Kvinnor upplever i högre grad än män att de är nöjda med det liv de lever.

  Se hela rapporten för Skåneenkäten 2

 • Skåneenkäten 1:2015

  Undersökningen har genomförts under perioden mars till april 2015.

  Några av resultaten:

  • Majoriteten av medborgarna trivs i Skåne. 78 procent av medborgarna trivs mycket bra med att bo i Skåne och ytterligare 21 procent trivs ganska bra. 
  • Fler känner till vad Region Skåne sysslar med. Nio av tio medborgare känner till att Region Skåne arbetar med hälso- och sjukvård. De flesta känner även till kollektivtrafik, tandvård och äldreomsorg. 
  • Ökat intresse för politik. 61 procent av medborgarna är mycket eller ganska intresserade av politik och intresset ligger på en högre nivå jämfört med de senaste mätningarna.
  • Lägre kunskap om politiskt styre i Region Skåne. Fyra av tio medborgare har uppfattat att det politiska styret i regionen består av S + MP, medan nära hälften tror att S styr själva. Jämfört med i december är det färre som har koll på det politiska styret.

  Hela rapporten:

  Skåneenkäten 1:2015

 • Skåneenkäten 3:2014

  Undersökningen genomfördes i december 2014.

  Några av resultaten:

  • Fyra av fem trivs mycket bra i Skåne. Likt tidigare mätningar framkommer det att medborgarna trivs mycket bra med att bo i Skåne.
  • Äldre mer positiva än övriga gällande sin egen hälsa. Majoriteten av medborgarna upplever att de har ungefär samma hälsa som andra i samma ålder, men äldre är mer positiva än yngre.
  • De flesta känner till att Region Skåne sysslar med hälso- och sjukvård. De flesta känner även till kollektivtrafiken, men främst efter direkt fråga.
  • Mer än hälften känner till styret i Region Skåne. 57 procent känner till att det politiska styret i Region Skåne utgörs av S + MP.

  Hela rapporten:

  Skåneenkäten T3 2014

 • Skåneenkäten 2:2014

  Undersökningen genomfördes under augusti 2014,

  Några av resultaten:

  • Fyra av fem medborgare trivs mycket bra med att bo i Skåne.
  • Nio av tio medborgare känner till att Region Skåne arbetar med hälso- och sjukvård. Tre av fyra medborgare känner till att Region Skåne arbetar inom kollektivtrafik och tandvård. Den spontana kännedomen är dock låg gällande detta.
  • 58 procent av medborgare är ganska eller mycket intresserade av politik. Andelen politiskt intresserade är något högre jämfört med föregående mätning.
  • Medborgarna upplever i låg grad att de har goda möjligheter att påverka politiska. Möjligheterna att påverka upplevs vara minst i EU, även om det har ökat något jämfört med föregående mätning.

  Hela rapporten:

  Skåneenkäten T2 2014

 • Skåneenkäten 1:2014

  Undersökningen genomfördes april–maj 2014.

  Några av resultaten:

  • Fyra av fem medborgare är mycket nöjda med att bo i Skåne och tre av fem är mycket nöjda med sin tillvaro.
  • Majoriteten av medborgarna anger spontant att Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård. En av fyra känner till att Region Skåne arbetar med kollektivtrafik, men en lika stor andel vet inte alls vad Region Skåne arbetar med.
  • Medborgarnas intresse för politik är delat, andelen intresserade respektive ointresserade av politik är ungefär lika stora.
  • Medborgarna anser överlag att de har små möjligheter att påverka politiska beslut i olika instanser, men framförallt i EU.
  • Mer än hälften av medborgarna kan absolut inte tänka sig att åta sig ett politiskt uppdrag för det parti de sympatiserar med, varken i Region Skåne eller i hemkommunen.

  Hela rapporten:

  Skåneenkäten T1 2014

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Kulturvaneundersökning

 • Kulturvaneundersökning 2014

  Studien genomfördes som en telefonundersökning under april/maj 2014.

  Några av resultaten:

  • Skåningarna är mer kulturellt aktiva än genomsnittet i Sverige.
  • Att vara ute i naturen, läsa böcker, fotografera/filma, gå på bio och besöka bibliotek är de fem aktiviteter som skåningarna ägnat sig åt i störst utsträckning.
  • Att läsa bok är det som flest skåningar gör dagligen.
  • Yngre är mer aktiva än äldre gällande de flesta aktiviteter, förutom teater, klassiska konserter/opera och konstutställningar.
  • Kvinnor är generellt mer kulturellt aktiva än män, men män ägnar sig åt skapande med hjälp av dator och spelar musikinstrument i högre utsträckning.
  • De med högre utbildning eller högre inkomst är också mer kulturellt aktiva än de med lägre.
  • De flesta skåningar är nöjda med kulturutbudet i Skåne. En fjärdedel säger sig dock sakna något i dagens kulturutbud. Framförallt handlar det om musikarrangemang av olika slag.
  • Skåningarna är mer uppkopplade på Internet än genomsnittet i riket.
  • Kvinnor är generellt mer kulturellt aktiva än män, men män ägnar sig åt skapande med hjälp av dator och spelar musikinstrument i högre utsträckning.

  Hela rapporten:

  Kulturvaneundersökning för Region Skåne

 • Kulturvaneundersökning 2016

  Syftet med kulturvaneundersökningen är att bidra till en bättre bild av hur invånarna i Skåne konsumerar och upplever kultur i olika former.

  Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer under juli/augusti 2016 och baserades på ett slumpmässigt urval där 3100 personer i Skåne svarade på enkäten.

  Några av resultaten:

  • Att läsa bok och se på film är de aktiviteter som flest skåningar gör flera gånger i veckan.
  • De yngre är generellt mer kulturellt aktiva än de äldre. 
  • Kvinnor är mycket mer aktiva än män när det gäller i stort sett samtliga kulturella aktiviteter. 
  • Boende nära större stad/tätort tenderar att vara mer kulturellt aktiva än de i mindre tätort/landsbygd. 
  • Minst två tredjedelar av skåningarna har besökt ett museum och besökt bibliotek. Däremot är det stora skillnader mellan de olika delregionerna i Skåne där svaranden i sydvästra Skåne besökt museum och bibliotek i större utsträckning än de övriga delregionerna och där svaranden i sydöstra i minst utsträckning har ägnat sig åt dessa aktiviteter.
  • Generellt är det minst populärt att ägna sig åt att spela instrument, gå på balett/dansföreställning, sjunga i kör samt själv spela teater och delta i lajv.

  Hela kulturvanerapporten för 2016

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter