Man med kratta står i trädgård, grupp av människor bakom

Så tycker skåningarna

Vi frågar regelbundet ett stort antal skåningar om deras vanor och vad de tycker i olika frågor. Svaren används som underlag för politikers och tjänstemäns arbete med att utveckla Skåne inom olika områden. 

Skånepanelen

Skånepanelen är Sveriges största medborgarpanel. Deltagarna får möjlighet att via en webbenkät lämna synpunkter på Region Skånes arbete. Temat för enkäten varierar mellan undersökningstillfällena.

I panelen deltar 5000 slumpvis utvalda personer från hela Skåne.

Skåneenkäten

Två gånger om året tillfrågas totalt 1500 skåningar om kännedomen om och förtroendet för Region Skånes verksamheter och den politiska styrningen samt hur de ser på sina egna möjligheter till inflytande.

För rapporter från Skånepanelen och Skåneenkäten äldre än 2017 kontakta Tamas.Krizsan@skane.se.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som Region Skåne och övriga landsting och regioner deltar i. Den mäter vilka kunskaper och attityder du som medborgare har kring den svenska hälso- och sjukvården.

6000 slumpvis utvalda skåningar, 18 år och äldre, tillfrågas årligen. Resultaten är ett underlag för politiker och tjänstemän i planeringen, uppföljningen och styrningen av hälso-och sjukvården. 

Kulturvaneundersökning

Region Skåne genomför regelbundet undersökningar av skåningarnas kulturvanor. Syftet är att få en aktuell bild av bland annat vilka kulturaktiviteter som är mest vanliga, om aktiviteterna skiljer sig beroende på ålder och kön, och vad du som medborgare egentligen tycker om kulturutbudet.

Skånepanelen

Skåneenkäten

Kulturvaneundersökning

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.