Gå till sidans innehåll

Dina rättigheter

När dina personuppgifter behandlas av Region Skåne har du vissa rättigheter. Särskilda regler för hur vi måste hantera allmänna handlingar kan påverka dessa rättigheter på olika sätt. Region Skåne kommer att ta emot din ansökan om att utnyttja dina rättigheter och ta ställning till ditt önskemål utifrån gällande dataskyddslagstiftning och andra lagar.

Information om dina personuppgifter och registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få information om Region Skåne behandlar personuppgifter om dig och hur de i så fall behandlas. Du har även rätt att få tillgång till de personuppgifter som Region Skåne behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag. Registerutdrag omfattar inte uppgifter som är sekretessbelagda i förhållande till dig själv, uppgifter som bara förekommer i ostrukturerat arbetsmaterial och uppgifter som inte säkert kan knytas till dig.

Rätta uppgifter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Radera uppgifter

Denna rättighet kallas också "rätten att bli bortglömd". I vissa fall har du rätt att få personuppgifter raderade, exempelvis om de inte längre är nödvändiga för ändamålet med behandlingen eller om du återkallar ditt tidigare givna samtycke. I dessa fall ska Region Skåne utan onödigt dröjsmål radera eller anonymisera uppgifterna.

Eftersom Region Skåne omfattas av offentlighetsprincipen och arkivlagen (1990:782) är rätten till radering begränsad. Det beror på att de personuppgifter vi behandlar oftast förekommer i allmänna handlingar som ska bevaras för arkivändamål av allmänt intresse.

Begränsa behandling

Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning kan till exempel vara aktuell när du tycker att uppgifter om dig är felaktiga och begär att de rättas. Behandlingen av personuppgifterna kan då begränsas under tiden som ärendet utreds.

Föra över uppgifter (dataportabilitet)

Rätten till dataportabilitet är endast aktuell för personuppgifter som har lämnats av dig själv och som behandlas med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig. Det innebär att dina uppgifter på begäran ska lämnas ut och överföras till dig i ett strukturerat, elektroniskt format så att de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig.

Invända mot behandling

Du har rätt att invända mot hur Region Skåne behandlar dina personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen är allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det innebär att dina personuppgifter inte längre får behandlas om inte Region Skåne kan visa att den angivna rättsliga grunden går att använda för behandlingen av dina personuppgifter.

Automatiserat beslutsfattande

När beslut som påverkar dig fattas automatiskt kommer Region Skåne att tala om för dig att beslutet är automatiserat. Du har rätt att få beslutet granskat av en riktig person och har även möjlighet att bestrida det.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur Region Skåne har behandlat dina personuppgifter ska du i första hand vända dig till ansvarig verksamhetschef.

Som patient kan du kontakta Patientnämnden, en opartisk instans som finns i alla regioner och som hanterar patienters klagomål och synpunkter på vården.

Om du anser att Region Skåne har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du möjlighet att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter vänder du dig till Region Skånes dataskyddsombud:

Dataskyddsombudet, Region Skåne, 291 89 Kristianstad
Telefon: 044-309 30 00
E-post: region@skane.se

Senast uppdaterad: 24 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?