Miljökrav

Region Skåne ställer krav på leverantörer att ta hänsyn till miljö och hållbarhet vid framställningen av de varor eller tjänster de levererar till oss, i linje med att minska vår miljöpåverkan.

Region Skånes leverantörer ska verka för att målen i Region Skånes miljöprogram 2017-2020 nås.

Miljöprogram för Region Skåne 2017-2020

Avfallsförebyggande arbete

Region Skånes miljöprogram omfattar bland annat mål kring hållbar resursanvändning. Koncernstab inköp och ekonomistyrning arbetar i de upphandlingar som genomförs aktivt med att framförallt förebygga avfall. Koncernstab inköp och ekonomistyrning har därför en unik möjlighet att styra avfallsmängden redan i ett tidigt stadium av processkedjan.

Handlingsplan för att förebygga avfall (pdf, 32 kB)

Generella miljökrav

Miljöarbete

Alla leverantörer ska senast ett år efter ingånget avtal ha ett strukturerat och dokumenterat miljöarbete som är öppet för granskning av beställaren. Miljöarbetet ska vara aktivt under hela avtalsperioden.

Det ska finnas en miljöpolicy, mätbara och tidsatta mål inom miljöarbetet samt en handlingsplan med ansvarsfördelning. Miljöarbetet ska följas upp minst en gång per år. Dokumentation som styrker detta arbete kan komma att begäras in under avtalstiden.

Miljöledningssystem

I en del upphandlingar ställs krav på du som leverantör ska ha ett miljöledningssystem som uppfyller kraven motsvarande ISO 14001 eller likvärdigt. Anbudsgivaren ska också ange den person som kommer att vara beställarens kontaktperson i miljöfrågor.

Specifika miljökrav i de upphandlingarna som påverkar miljön mest 

I de upphandlingar som har mest negativ miljöpåverkan ställs även specifika krav. Bedömningen grundar sig på en sammanvägning av miljöpåverkande parametrar och inköpt volym. 

Miljöpåverkande parametrar:

  • Ej förnybara råvaror
  • Hög energiförbrukning
  • Kemikalier
  • Läkemedel som har hormonstörande eller toxiska effekter
  • Utsläpp till luft eller vatten
  • Avfallsproduktion
  • Förbränning som ger farliga utsläpp
  • Farligt avfall

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter