Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Miljökrav

Region Skåne ställer krav på leverantörer att ta hänsyn till miljö och hållbarhet vid framställningen av de varor eller tjänster de levererar till oss, i linje med att minska vår miljöpåverkan.

Bild på ett skrotupplag tagen uppifrån.

Miljöprogram

Region Skånes leverantörer ska verka för att målen i Region Skånes miljöprogram nås.

Generella miljökrav

Miljöarbete

Alla leverantörer ska senast ett år efter ingånget avtal ha ett strukturerat och dokumenterat miljöarbete som är öppet för granskning av beställaren. Miljöarbetet ska vara aktivt under hela avtalsperioden.

Det ska finnas en miljöpolicy, mätbara och tidsatta mål inom miljöarbetet samt en handlingsplan med ansvarsfördelning. Miljöarbetet ska följas upp minst en gång per år. Dokumentation som styrker detta arbete kan komma att begäras in under avtalstiden.

Miljöledningssystem

I en del upphandlingar ställs krav på du som leverantör ska ha ett miljöledningssystem som uppfyller kraven motsvarande ISO 14001 eller likvärdigt. Anbudsgivaren ska också ange den person som kommer att vara beställarens kontaktperson i miljöfrågor.

Avfallsförebyggande arbete

Region Skånes miljöprogram omfattar bland annat mål kring resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Region Skåne arbetar i de upphandlingar som genomförs aktivt med att förebygga avfall. Region Skåne har genom upphandlingsprocessen möjlighet att styra avfallsmängden redan i ett tidigt stadium och beakta även materialval och produktdesign.

Specifika miljökrav i de upphandlingar som påverkar miljön mest 

I de upphandlingar som har mest negativ miljöpåverkan ställs även specifika krav. Bedömningen grundar sig på en sammanvägning av miljöpåverkande parametrar och inköpt volym.

Miljöpåverkande parametrar:

  • Ej förnybara råvaror
  • Hög energiförbrukning
  • Kemikalier
  • Läkemedel som har hormonstörande eller toxiska effekter
  • Utsläpp till luft eller vatten
  • Avfallsproduktion
  • Förbränning som ger farliga utsläpp
  • Farligt avfall

Senast uppdaterad: 4 juni 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?