Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Omslag av årsredovisningen.

Årsredovisning 2020

Publiceringsår: 2021 | Utgivare: Region Skåne

Årsredovisningen för Region Skåne innehåller detaljerad redovisning av ekonomi och verksamhet i alla delar av Region Skånes stora och mångsidiga verksamhet.

Alla verksamheter har påverkats av covid-19 och mycket av den planerade verksamheten har ställts om eller in på obestämd tid.

Stora ansträngningar har gjorts för att klara medicinskt prioriterad vård genom ökat samarbete över organisationsgränser och mellan regioner.

Inköp av kritisk skyddsutrustning och läkemedel har varit högt prioriterat och lösts på nya sätt internt men också i samverkan med nationella myndigheter.

Tillgängligheten till sjukvård och tandvård har varit kraftigt påverkad men snabb omvandling från fysiska kontakter till distanskontakter via telefon och mail samt digitala vårdkontakter har underlättat tillgängligheten.

Kollektivtrafiken har efter decennier av uppgång i resandet sett en stor resandeminskning om cirka 40 procent under året, vilket inneburit stora intäktsbortfall.

Inom regional utveckling och kulturverksamheten har fokus behövt flyttas från planerad verksamhet till att akut ge stöd och råd till pandemidrabbade verksamheter.

Det ekonomiska bokslutet visar på ett plusresultat på 958 miljoner kronor vilket är 58 miljoner kronor bättre än budget. Under 2020 har samtliga finansiella mål uppnåtts. Trots detta är den samlade bedömningen att det behövs fortsatta förbättringar för att Region Skåne ska uppnå en långsiktigt god ekonomisk hushållning.

Region Skåne har påbörjat stora investeringar, inte minst i moderna sjukvårdslokaler. Till detta kommer också arbetet och kostnader för att hantera den uppskjutna vården från pandemiåret.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?