Bidrag, priser och stipendier

Via Region Skåne kan du som privatperson, förening eller organisation hitta olika finansieringsmöjligheter i form av bidrag, priser, fonder och stipendier. 

Vem som kan söka och hur det går till varierar. Här listas de olika bidragen, priserna, fonderna och stipendierna och vad som gäller för dem.

Priser och stipendier

 • Syfte

  Ett skånskt arkitekturpris för god byggd miljö i Skåne. Utdelning av Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter. Projekt som förstärker de mindre orternas attraktivitet prioriteras.

  Vem kan söka?

  Ingen ansökan, endast nomineringar. Priset tilldelas en eller flera pristagare, vars bebyggelsemiljöer eller andra anlagda miljöer tagit tillvara på platsens kvaliteter och utvecklat den skånska identiteten vidare. Priset tilldelas den eller de som gestaltat den vinnande bebyggelsemiljön och delas tillsammans med ansvarig byggherre.

  Summa

  2 prisbasbelopp

  Mer information

 • Syfte

  Region Skåne har fram till 2019 delat ut två årliga designstipendier. Från och med 2022 delar Region istället ut ett pris, Region Skånes designpris.

  Summa

  1 prisbasbelopp

  Mer information

 • Syfte

  Att öka statusen för kortfilmens betydelse bland filmskapare och höja kvaliteten på de filmer som visas under internationella barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF i Malmö. Kvalitet och nyskapande ska vara viktiga bedömningsgrunder.

  Vem kan söka?

  Ingen ansökan Utdelning till filmskapare som gjort bästa kortfilm som tävlar på BUFF. Kortfilmspristagaren utses av en priskommitté bestående av representant från skola och högskola/universitet, representant från annan konstart samt två representanter från filmbranschen som tillsätts av BUFFs kansli. Kulturnämndens ordförande är ordförande i kommittén.

  Summa

  100 000 kronor

  Utdelning

  En gång om året, i samband med barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF i Malmö.

  Mer information

 • Syfte

  Region Skånes kulturpalett är ett verksamhetspris som är knutet till utvecklingsområdena i Regional kulturplan för Skåne 2021-2024: Konstnärligt skapande, Delaktighet och medskapande, Kulturens rum och platser, Barns och ungas rätt till kultur och Digital utveckling.

  Vem kan söka?

  En referensgrupp bereder förslag på mottagare inför kulturnämndens beslut.

  Summa

  Prissumman är 100 000 kronor.

  Utdelning

  En gång om året, i samband med Kulturparlament med Rantafej.

  Mer information

 • Syfte

  Att främja utvecklingen av kulturlivet i Skåne genom att lyfta fram och premiera enskilda individers bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt skapande i vid bemärkelse. Personen ska ha anknytning till Skåne.

  Vem kan söka?

  Ingen ansökan, Region Skåne tar emot nomineringar av enskild person och organisation. Pristagaren utses av Region Skånes kulturnämnd. Priset kan delas mellan högst två personer.

  Summa

  100 000 kronor

  Utdelning

  En gång om året, i samband med Kulturparlament med Rantafej.

  Mer information

 • Syfte

  Person eller organisation som visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet i Skåne.

  Vem kan söka?

  Alla medborgare kan nominera ett bidrag. Pristagare föreslås även av en jury med representanter från organisationer och näringsliv i Skåne. 

  Mer information

 • Syfte

  Person eller organisation som visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet i Skåne.

  Vem kan söka?

  Alla medborgare kan nominera ett bidrag. Den som i huvudsak stimulerar kunskapsinhämtning inom miljöområdet, innovativt miljötänkande samt integrationsarbete med miljöförtecken.

  Mer information

 • Syfte

  Skånes bästa vårdcentral är en utmärkelse som ska belöna kreativitet, kvalitet och förbättringar inom primärvården i Skåne.

  Vem kan söka?

  Ingen ansökan. Vårdcentralerna bedöms utifrån omdömen i den nationella patientenkäten samt kvalitetsresultat inom utvalda parametrar som olämpliga läkemedel till äldre och antibiotikatryck. 

  Summa

  Vinnaren belönas med en prissumma på 60 000 kronor och tvåorna får 20 000 kronor vardera. Därtill får såväl vinnaren som tvåorna var sitt glasäpple designat av Hanne Dreutler.

  Utdelning

  En gång per år. 

  Mer information

 • Syfte

  Premiera en person som har medverkat till att värva ett stort och spännande event till Skåne som resulterat i turistekonomiska effekter, god PR eller någon annan positiv samhällseffekt.

  Vem kan söka?

  Ingen ansökan. Delas ut av Visit Skåne efter en omröstning på bolagets webbplats.

  Summa

  Statyett

  Utdelning

  En gång per år.

  Mer information

Bidrag

 • Syfte

  Om du är skånsk småföretagare kan du söka stöd, så kallade affärsutvecklingscheckar, för att utveckla din verksamhet. Du kan få stöd för att förbereda och genomföra en satsning inom ett av två fokusområden: internationalisering och digitalisering.

  Vem kan söka?

  Skånska småföretagare; företaget ska ha 2-49 anställda varav minst en person arbetar 100 procent.

  Summa

  Upp till 250 000 kronor.

  Mer information och ansökan

 • Syfte

  Stödja det frivilliga arbete som i organiserade former bedrivs och bidrar eller kompletterar hälso- och sjukvårdens egen verksamhet.

  Vem kan söka?

  Ideella organisationer och föreningar.

  Totalsumma för bidrag 2022

  3 600 000 kronor.

  Utdelning

  En gång per år.

  Mer information

 • Du som har en funktionsnedsättning kan få bidrag från olika fonder. Även organisationer och andra som arrangerar aktiviteter kan söka ekonomiskt bidrag för sin verksamhet:

 • Syfte

  Studieförbunden är viktiga aktörer i kulturlivet och bidrar med bland annat kompetens, breda nätverk och kontakter. Region Skåne ser det som en viktig uppgift att se till att denna verksamhet synliggörs och utvecklas.

  Vem kan söka?

  Studieförbund i Skåne. Bidraget fördelas enligt en modell som basers på antal studietimmar i genomsnitt de senaste två åren samt unika deltagare och proportionerligt i förhållande till studieförbundens studiecirkelverksamhet.

  Utdelning

  En gång per år.

  Mer information

 • Syfte

  Region Skånes Miljövårdsfond syftar till att stimulera, medfinansiera  och på andra sätt stödja insatser som förbättrar miljösituationen i Skåne och bidrar till en hållbar utveckling.

  Fondens övergripande mål är att medverka till måluppfyllelse av de Regionala miljömålen, den Regionala utvecklingsstrategin ”Det Öppna Skåne 2030” och Regionala utvecklingsnämndens mål.

  Vem kan söka?

  • Organisationer
  • Lärosäten
  • Företag/bolag
  • Föreningar
  • Endast i undantagsfall kan privatpersoner eller enskild firma söka medel.

  Mer information och ansökan

 • Vem kan söka?

  Barn och ungdomsorganisationer med verksamhet i minst sex kommuner.

  Organisationens riks- eller moderorganisation ska erhålla statsbidrag från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

  Region Skåne ser samverkan med den idéburna sektorn som viktig för den regionala utvecklingen och vill därför stimulera, stödja och utveckla Skånes idéburna organisationer som stödjande miljöer för psykisk hälsa hos unga.

  Syfte

  Syftet med bidraget utgår från Region Skånes målbild Bättre hälsa för fler. Fler barn och unga ska nås av kvalitativa insatser med fokus på psykiskt välbefinnande.

  Syftet är också är att skapa förutsättningar för ökade möjligheter för idéburna organisationer att ta en aktiv roll i Skånes hälsofrämjande arbete.

  När kan jag söka?

  Utlysning sker den 1 juni. Sista ansökningsdag är den 1 september.

  Läs mer och ansök här

 • Vem kan söka?

  Idéburna organisationer med regional verksamhet och där den egna verksamheten bidrar till att uppnå effekten ökat psykiskt välbefinnande hos unga 6 – 25 år.

  Verksamheten ska omfatta minst sex kommuner eller nå en betydande andel av sin målgrupp. Med verksamhet menas aktiviteter utifrån den idéburna organisationens ändamål som kommer målgruppen till nytta.

  Region Skåne ser samverkan med den idéburna sektorn som viktig för den regionala utvecklingen och vill därför stimulera, stödja och utveckla idéburna organisationer i Skåne som stödjande miljöer för psykiskt välbefinnande hos unga.

  Syfte

  Syftet med bidraget utgår från Region Skånes målbild Bättre hälsa för fler. Fler barn och unga ska nås av kvalitativa insatser med fokus på psykiskt välbefinnande. Vid bedömningen av föreslagna insatser tas också hänsyn till det sambanden mellan fysisk och psykisk hälsa.

  När kan jag söka?

  Utlysning sker den 1 juni. Sista ansökningsdag är den 1 september.

  Mer information och ansökan

 • Syfte bidrag

  Bidraget utgår från Region Skånes Miljöarbete och syftar till att skapa ökade möjligheter för idéburna organisationer att ta en aktiv roll i Skånes Miljöarbete.

  Vem kan söka?

  Bidrag prioriteras till idéburna organisationer med en region- övergripande verksamhet och där den egna verksamheten bidrar till att förbättra miljösituationen i Skåne.

  Mer information

 • Syfte

  Ge arrangörsstöd och subventioner av teater-, dans- och nycirkusföreställningar inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan samt äldrevården.

  Vem kan söka?

  Förskolor, skolor, teaterföreningar och andra arrangörer.

  Summa

  Mellan 27-50 procent av kostnaden för gaget, dock högst 25 000 kronor

  Utdelning

  Löpande under året

  Mer information

 • Syfte

  Främja utveckling enligt de mål och värderingar som kommer till uttryck i Regional kulturplan för Skåne. De verksamheter som beviljas bidrag ska tillsammans bidra till ett kulturutbud med bredd och spets för medborgarna i Skåne. Verksamheterna ska både vara geografiskt spridda och representera olika konst- och kulturområden.

  Vem kan söka?

  Kulturinstitutioner/-organisationer i Skåne som bedriver en etablerad, mångsidig och kontinuerlig verksamhet på professionell nivå samt som har väsentlig betydelse för regionens kulturliv.

  Utdelning

  En gång/år. 

  Mer information

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.