Statistik om Skåne

Region Skåne tar varje år fram underlag och statistik kring hur läget är i Skåne. Det kan till exempel handla om hälsa, utbildning eller arbetsmarknad. Här presenterar vi ett urval av denna statistik.

Uppföljning av Skånes utveckling

Varje år gör Region Skåne en uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet. I uppföljningen presenterar vi bland annat hur befolkningsmängden förändras över tid och hur det ser ut med arbetslösheten och utbildningsnivån i Skåne.

Befolkning

Skånes befolkning förväntas under perioden 2019-2028  öka med 9,1 procent, vilket motsvarar cirka 124 000 invånare.

Se också Skåneanalysen för 2019, som visar att Skånes befolkning fortsätter öka.

Arbetsmarknad

Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden av alla län i Sverige. Sysselsättningsgraden varierar mellan Skåne fyra delregioner. Lägst sysselsättningsgrad har sydvästra Skåne med 75,3 procent, medan sydöstra Skåne, med 81,3 procent, har den högsta sysselsättningsgraden.

Mellan 2013-2025 beräknas den totala efterfrågan på arbetskraft öka med 10 procent i Skåne.

Inom Skåne är skillnaderna för sysselsättning, ekonomi och utbildningsstruktur stora. För att bidra med bättre underlag till utvecklingsarbetet har Region Skåne tagit fram kommunrapporter som täcker utvecklingen inom befolkning, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och ekonomi.

Folkhälsa

I februari 2016 genomfördes Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016 bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 i alla Skånes 33 kommuner. 

Resultatet visar att de allra flesta skolelever i Skåne i allmänhet mår bra. Pojkar mår bättre än flickor och yngre elever mår bättre än äldre. Men jämfört med föregående undersökning 2012 har den självskattade
hälsan försämrats bland pojkar och flickor i samtliga årskurser.

Interaktivt verktyg för folkhälsostatistik

Data från Region Skånes olika folkhälsoenkäter finns också tillgänglig i en publik version av programmet QlikView. Här kan du få tillgång till folkhälsostatistik för flera olika grupper: vuxna, barn och unga, och barn och föräldrar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter