Krisberedskap

Region Skåne ansvarar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera oavsett händelse eller kris.

Sjukvård, kollektivtrafik och övrig verksamhet ska vara trygg för dig även när den utsetts för stora påfrestningar. Enligt lag ska Region Skåne därför både förebygga och förbereda verksamheten för kriser och kunna hantera dem när de inträffar.

När en kris inträffar kan Region Skånes verksamhet bli hårt utsatt. Detta sker till exempel vid omfattande elavbrott, avbruten vattenförsörjning, IT-problem eller uteblivna läkemedelsleveranser. Men verksamheten kan också vara operativt viktig för att exempelvis snabbt ge akut sjukvård till många i samband med en stor olycka.

Regional krishanteringsplan

Vi genomför regelbundet risk- och sårbarhetsanalyser i hela vår organisation för att se hur den kan förstärkas. Med hjälp av analyserna beslutar regionfullmäktige om en krishanteringsplan som visar hur vår verksamhet ska fungera vid kriser.

Regiondirektören är ytterst ansvarig för krishantering inom Region Skåne. Som stöd finns bland annat området för krisberedskap, säkerhet och miljöledning , som ansvarar för samordningen av beredskaps- och säkerhetsarbetet. 

Regional medicinsk krisledning (RMKL)

I samband med stora olyckor behöver drabbade ofta akut sjukvård. Regional medicinsk krisledning, RMKL, är en krisgrupp på minst tre personer som ständigt står i beredskap att leda våra sjukvårdsinsatser. Vid en olycka håller RMKL ihop sjukvården och synkroniserar den.

Skånetrafikens krisledning

Trafiken och den händelseutveckling som berör kollektivtrafiken bevakas ständigt av Trafikinformationscentralen. Resenärer informeras via bland annat Skånetrafikens webbplats. Skånetrafikens krisledning leder verksamheten vid stora påfrestningar och kriser.

Krisledningsnämnden

Händelser som är extraordinära kan kräva snabba politiska beslut, till exempel då pengar snabbt behöver fördelas.

Region Skånes krisledningsnämnd är det verkställande politiska organ som tillfälligt kan överta beslutsrätten från andra nämnder. Krisledningsnämnden består av regionstyrelsens arbetsutskott.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter