• Cirkeldiagram regionbidrag 2019

    Hit går pengarna, fördelning per verksamhet 2019. Totalt handlar det om 41,1 miljarder kronor.

  • Cirkeldiagram intäkter

    Region Skånes beräknade intäkter 2019, totalt 51,7 miljarder kronor.

  • Lättläst text Dölj Lättläst
  • Skriv ut

Ekonomi och uppföljning

Den största delen av Region Skånes intäkter kommer från dig via landstingsskatten. Budgeten anger hur pengarna fördelas i verksamheten.

Under 2020 betalar skåningen 11,18 kronor av varje intjänad beskattningsbar hundralapp i landstingsskatt till Region Skåne.

Av Region Skånes skatteintäkter går cirka 88 procent åt till att finansiera sjukvården och cirka 7 procent åt till att subventionera kollektivtrafiken.

Gemensamt finansierad samhällsservice

Vi använder dina pengar till att ge alla skåningar och besökare en gemensamt finansierad sjukvård, kollektivtrafik och kultur, och till regionalt utvecklingsarbete.

Region Skåne får också intäkter från staten via det kommunalekonomiska utjämningssystemet och särskilt riktade statsbidrag.

Budget och årsredovisning

Budgeten med tillhörande verksamhetsplan är det viktigaste politiska dokumentet. Det styr Region Skånes verksamhet och anger hur pengarna ska fördelas i den. Region Skånes fullmäktige beslutar om budget och verksamhetsplan.

När året är slut gör vi en årsredovisning där vi redovisar hur året faktiskt gick för vår verksamhet. Där framgår om Region Skåne höll budget eller inte och om de beslutade målen för verksamheten uppfylldes.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter