Brunhårig tjej arbetar med provar i lab

Anslag och ansökan

Region Skåne har en viktig roll att spela genom att stödja och initiera forskning. Ett viktigt stöd är de olika forskningsmedel vi fördelar.

Medel att söka

 • ALF-medel

  ALF står för avtal om läkarutbildning och forskning och är ett nationellt avtal mellan regeringen och sju landsting. Det finns ALF-medel avsatta för klinisk forskning som går att söka årligen.

  Sedan maj 2015 finns även ett nytt regionalt ALF-avtal mellan Lunds universitet och Region Skåne. Region Skåne och Lunds universitet är överens om att gemensamt främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett fördjupat och vidgat samarbete inom forskning, utbildning, utveckling och vård. 

  Ansök om ALF-medel

  Ansökningsperioden är avslutad.

   

  Se ALF-avtalet under styrande dokument

 • Regionalt forskningsstöd

  Region Skåne har ett särskilt anslag för landstingsfinansierad forskning i sin budget. Anslagen samfinansieras av Södra sjukvårdsregionen som innefattar Region Skåne, Halland och Kronoberg samt Landstinget Blekinge. 

  Rutiner och tidpunkter

  I maj ledigkungörs forskningsstödet. Stödet består av ett ettårigt doktorsanslag, som kan sökas årligen, och ett projektanslag som gäller i två år. De berörda förvaltningarna och privata vårdgivarna inom Södra sjukvårdsregionen informeras om ledigkungörelsen.  

  Ansökan för 2019

  Ansökningsperioden är avslutad.

  Bedömningarna ska vara gjorda i början av oktober. Under oktober hålls ett prioriteringsmöte där fördelning av medel beslutas.

  Den sökande får information om tilldelning via e-post så fort administrationen är klar.

  Jäv

  Jäv anses föreligga om en ledamot har haft forskningsarbete med en sökande någon gång under de senaste fem åren, eller innehar en chefsbefattning i förhållande till den sökande. Jäv kan även förekomma av andra orsaker, till exempel delikatessjäv eller släktskap.

 • UFo-anslag

  UFo står för utveckling och forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet. UFo-anslag delas ut årligen av Region Skåne och Södra sjukvårdsregionen för att stimulera forskning och utveckling.

  UFo-anslaget är riktat mot projekt i inledningsfasen och ska bidra till att projektet kan söka och få andra anslag. Projekten och ans��kningarna ska ha en vetenskaplig grund och vara inriktade på forskning och/eller utveckling.

  UFo-anslag för 2019

  Ansökningsperioden är avslutad.

  Behöriga att söka är anställda inom:

  Landstinget Blekinge
  Region Halland
  Region Kronoberg
  Region Skåne
  Privata vårdgivare med vårdavtal/motsvarande med något av landstingen/regionerna i Södra sjukvårdsregionen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter