Brunhårig tjej arbetar med provar i lab

Anslag och ansökan

Region Skåne har en viktig roll att spela genom att stödja och initiera forskning. Ett viktigt stöd är de olika forskningsmedel vi fördelar.

Medel att söka

 • ALF-medel

  ALF står för avtal om läkarutbildning och forskning och är ett nationellt avtal mellan regeringen och sju landsting. Det finns ALF-medel avsatta för klinisk forskning som går att söka årligen.

  Sedan maj 2015 finns även ett nytt regionalt ALF-avtal mellan Lunds universitet och Region Skåne. Region Skåne och Lunds universitet är överens om att gemensamt främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett fördjupat och vidgat samarbete inom forskning, utbildning, utveckling och vård. 

  Ansök om ALF-medel

  De ALF-medel som utlyses i år är:

  • ALF Forskningsutrymme för yngre kliniska forskare 2018-2020
  • ALF Forskningsutrymme för ST-läkare 2018-2020

  ALF-ansökan kan i år göras från den 18 april till den 29 maj 2017.

  Anvisningar och länkar till ansökningssidor finns på Lunds universitets webbplats:

   

  Se ALF-avtalet under styrande dokument

 • Regionalt forskningsstöd

  Region Skåne har ett särskilt anslag för landstingsfinansierad forskning i sin budget. Anslagen samfinansieras av Södra sjukvårdsregionen som innefattar Region Skåne, Halland och Kronoberg samt Landstinget Blekinge. 

  Rutiner och tidpunkter

  I maj ledigkungörs forskningsstödet. Stödet består av ett ettårigt doktorsanslag, som kan sökas årligen, och ett projektanslag som gäller i två år. De berörda förvaltningarna och privata vårdgivarna inom Södra sjukvårdsregionen informeras om ledigkungörelsen.  

  Ansökan för 2018

  Nu kan du söka doktorandanslag för 2018. Sista ansökningsdag är 7 juni.

  Ansökningarna sker via webben. Har verksamheten fått forskningsstöd föregående tvåårsperiod ska även projektrapport bifogas för att ansökan ska godkännas. 

  De olika stöden har vardera en särskild utsedd prioriteringsgrupp som gör en vetenskaplig bedömning av ansökningarna.  Denna bedömning ligger till grund för ett ekonomiskt  tilldelningsbelut.

  Ansök via Södra sjukvårdsregionens ansökningssystem

  Bedömning och fördelning

  Bedömningarna ska vara gjorda i början av oktober. Under oktober hålls ett prioriteringsmöte där fördelning av medel beslutas.

  Den sökande får information om tilldelning via e-post så fort administrationen är klar.

  Jäv

  Jäv anses föreligga om en ledamot har haft forskningsarbete med en sökande någon gång under de senaste fem åren, eller innehar en chefsbefattning i förhållande till den sökande. Jäv kan även förekomma av andra orsaker, till exempel delikatessjäv eller släktskap.

 • UFo-anslag

  UFo står för utveckling och forskning inom hälso- och sjukvårdsområdet. UFo-anslag delas ut årligen av Region Skåne och Södra sjukvårdsregionen för att stimulera forskning och utveckling.

  UFo-anslaget är riktat mot projekt i inledningsfasen och ska bidra till att projektet kan söka och få andra anslag. Projekten och ansökningarna ska ha en vetenskaplig grund och vara inriktade på forskning och/eller utveckling.

  UFo-anslag för 2017

  Landstingen/regionerna i Södra sjukvårdsregionen har för år 2017 avsatt cirka en miljon kronor för utvecklings- och forskningsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet inklusive tandvården. 

  Sista ansökningsdag för anslag 2017 var 2 oktober 2016. Ansökan gör du via Södra sjukvårdsregionens forskningsplattform:

  Ansökan och mer information

  Behöriga att söka är anställda inom:
  Landstinget Blekinge
  Region Halland
  Region Kronoberg
  Region Skåne
  Privata vårdgivare med vårdavtal/motsvarande med något av landstingen/regionerna i Södra sjukvårdsregionen.

  Mer om forskning inom Södra sjukvårdsregionen

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter