• Lättläst text Dölj Lättläst
  • Artikel på teckenspråk Dölj teckenspråk
  • Skriv ut

Vårt regionala utvecklingsuppdrag

Regeringen har gett Region Skåne ett permanent uppdrag att ansvara för den regionala utvecklingen i Skåne län.

När Region Skåne bildades 1998 övertog vi det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen i Skåne. Det betyder att det är Skånes invånare och regionpolitiker som ansvarar för utvecklingen av Skåne.

Leda utvecklingsarbetet

I Skåne finns flera aktörer som jobbar med utveckling i olika former, bland annat kommuner, organisationer och lärosäten.

Att vi har ett regionalt utvecklingsansvar betyder att vi ska leda arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi som alla aktörer ställer sig bakom och jobbar efter. Vi ska samordna de olika aktörernas arbete, skapa mötesplatser och nätverk, och ansvara för uppföljningen av utvecklingsarbetet.

Det öppna Skåne 2030

I juni 2020 beslutade regionfullmäktige om en revidering av den gällande utvecklingsstrategin. Strategin har fortfarande målbilden "Det öppna Skåne 2030".

Det öppna Skåne 2030

Region Skåne som utvecklingsaktör

Region Skåne arbetar också själv med utveckling av Skåne, till exempel med näringslivs-, miljö-, folkhälso-, kultur-, kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor, samt fysisk planering.

Upprättar planer för infrastruktur och fysisk planering

När det gäller infrastruktur är Region Skåne så kallad länsplaneupprättare. Vi har regeringens uppdrag att ta fram en regional transportinfrastrukturplan som ligger till grund för Trafikverkets satsningar i Skåne.

Den 1 januari 2019 trädde den nya Plan-och bygglagen i kraft som innebär att Region Skåne även ansvarar för att ta fram en regionplan. Regionplaneprocessen handlar om att möjliggöra samordning mellan fysisk planering och tillväxtarbete, kollektivtrafik och länsplanen på regional nivå, samt att ta fram underlag som kan vägleda de skånska kommunernas fysiska planering vad gäller de mellankommunala och regionala fysiska planeringsfrågorna.

Region Skåne jobbar som utvecklingsaktör för att det Öppna Skåne 2030 ska:

  • erbjuda framtidstro och livskvalitet
  • vara en stark hållbar tillväxtmotor
  • stärka mångfalden av goda livsmiljöer
  • ha en god miljö och en hållbar resursanvändning
  • utveckla framtidens välfärd
  • vara globalt attraktivt

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!