Hållbar upphandling

Med vår uppförandekod ställer Region Skåne krav på leverantörer att ta socialt ansvar i produktionen av sina produkter eller tjänster.

Våra leverantörer ska arbeta aktivt med miljö och socialt ansvar i samband med produktionen av det som levereras till oss. Uppförandekoden ger Region Skåne möjlighet att se till att kraven följs.

Samtliga leverantörer som ingår upphandlade avtal med Region Skåne accepterar uppförandekoden. 

Samma krav på samtliga leverantörer

Sveriges landsting och regioner ställer samma krav på sina leverantörer. Sverige har även en nationell samordnare som stödjer och driver de gemensamma frågorna kring socialt ansvar i offentlig upphandling.

Produkter som levereras till Region Skåne ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:

  • ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
  • FN:s barnkonvention, artikel 32
  • Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet
  • Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet.

Uppföljning av uppförandekoden i avtal

Region Skåne har genom sina avtal möjlighet att själv eller via upphandlad samarbetspartner följa upp att leverantörer lever upp till uppförandekoden. 

Genom det nationella samarbetet kan Region Skåne även dra nytta av uppföljningar av avtal som gjorts av andra regioner eller landsting.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!