Gå till sidans innehåll
Framsidan av delårsrapporten

Delårsrapport 2022

Publiceringsår: 2022 | Utgivare: Region Skåne

Periodens resultat uppgår till 3 144 miljoner kronor. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott på 2 037 miljoner kronor vilket är 1 024 miljoner kronor bättre än budget.

Resultatmålet för Region Skåne innebär att resultatet över en rullande femårsperiod ska uppgå till minst 2 procent av de samlade intäkterna från skatt, kommunalekonomisk utjämning och generella statliga bidrag. Resultatet ska också årligen uppfylla det lagstadgade balanskravet. Region Skånes prognos för helåret 2022 innebär att resultatet över en samlad femårsperiod (2018-2022) uppgår till 1,4 procent varvid det långsiktiga resultatmålet inte uppnås. De finansiella målen gällande skuldsättning och självfinansiering prognostiseras att nås. 

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?