Statistik om Skåne

Region Skåne tar varje år fram underlag och statistik kring hur läget är i Skåne. Det kan till exempel handla om hälsa, utbildning eller arbetsmarknad. Här presenterar vi ett urval av denna statistik.

stapeldiagramUppföljning av Skånes utveckling

 

Varje år gör Region Skåne en uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet. I uppföljningen presenteras bland annat hur befolkningsmängden, arbetslösheten och utbildningsgraden har förändrats.

Rapport: Hur har det gått i Skåne? 

Befolkning Befolkning

 

Arbete Arbetsmarknad

 

Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden, 75 procent av alla län i Sverige. Riksgenomsnittet är 78,2. Sysselsättningsgraden varierar kraftigt mellan Skånes fyra delregioner. Lägst sysselsättningsgrad har sydvästra Skåne med 73,2 procent, medan sydöstra Skåne, med 79,8 procent, har den högsta sysselsättningsgraden.

Mellan 2013-2025 beräknas den totala efterfrågan på arbetskraft öka med 10 procent i Skåne.

Inom Skåne är skillnaderna för sysselsättning, ekonomi och utbildningsstruktur stora. För att bidra med bättre underlag till utvecklingsarbetet har Region Skåne tagit fram kommunrapporter som täcker utvecklingen inom befolkning, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och ekonomi.

Rapporter: Näringsliv och arbetsmarknad i Skånes kommuner


HjärtaFolkhälsa

 

Resultatet visar att de allra flesta skolelever i Skåne i allmänhet mår bra. Pojkar mår bättre än flickor och yngre elever mår bättre än äldre. Men jämfört med föregående undersökning 2012 har den självskattade
hälsan dock försämrats bland pojkar och flickor i samtliga årskurser.

Interaktivt verktyg för folkhälsostatistik

Data från Region Skånes olika folkhälsoenkäter finns också tillgänglig i en publik version av programmet QlikView. Här kan du få tillgång till folkhälsostatistik för flera olika grupper: vuxna, barn och unga, och barn och föräldrar.

Till statistiken 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter