Så överklagar du beslut

Du som är kommunmedlem i Region Skåne har rätt att överklaga ett beslut som Region Skåne fattat till förvaltningsrätten (13 kap 1 § kommunallagen).

Du kan göra en sådan laglighetsprövning om du till exempel tycker att Region Skåne beslutat om något som inte rör vår verksamhet, eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas.

För att räknas som kommunmedlem i Region Skåne ska du vara folkbokförd i en kommun, äga fast egendom i en kommun eller betala kommunalskatt i kommun som ligger Skåne.

Beslut som du kan överklaga är i huvudsak;

  • beslut av fullmäktige
  • beslut av styrelsen eller en nämnd om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art
  • beslut av tjänstemän och vissa andra som fattats enligt delegation från styrelsen eller annan nämnd
  • vissa beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv.

Så här gör du när du vill överklaga

Du lämnar din överklagan skriftligen till förvaltningsrätten. Detta måste ske inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på anslagstavlan på Skane.se att protokollet, där beslutet finns, har justerats. 

I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och varför. 
Ett överklagat beslut ska upphävas om:

  • det inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Vi läser alla synpunkter, men vi har tyvärr inte möjlighet att svara dig personligen. Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen.

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!


När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter