Officiell anslagstavla

Här finns samlad information om kommande regionfullmäktigemöten, de senast justerade politiska protokollen och hur du kan överklaga beslut.

Kommande regionfullmäktigemöten:

Mötena är öppna för allmänheten. De hålls i Sessionssalen, Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad.

Anslag om justerade protokoll:  

Servicenämnden 2018-01-19

Anslaget publicerat: 2018-01-19
Protokoll servicenämnden

Upphandlingsstrategiutskottet 2017-12-11

Anslaget publicerat: 2018-01-09
Protokoll upphandlingsstrategiutskottet

Personalnämnden 2017-12-06

Anslaget publicerat: 2018-01-09
Protokoll personalnämnden

Revisorskollegiet 2017-12-14

Anslaget publicerat: 2018-01-08
Protokoll revisorskollegiet

Samordningsförbundet Helsingborg 2017-11-23

Anslaget publicerat: 2018-01-08
Protokoll Samordningsförbundet Helsingborg

 

Du kan överklaga beslut

Du som är kommunmedlem i Region Skåne har rätt att överklaga ett beslut som Region Skåne fattat till förvaltningsrätten (13 kap 1 § kommunallagen). Du kan göra en sådan laglighetsprövning om du till exempel tycker att Region Skåne beslutat om något som inte rör vår verksamhet, eller fattat beslut i strid mot gällande regler för hur ett beslut ska fattas.

För att räknas som kommunmedlem i Region Skåne ska du vara folkbokförd i en kommun, äga fast egendom i en kommun eller betala kommunalskatt i kommun som ligger Skåne.

Beslut som du kan överklaga är i huvudsak;

  • beslut av fullmäktige
  • beslut av styrelsen eller en nämnd om beslutet inte är av rent förberedande eller rent verkställande art
  • beslut av tjänstemän och vissa andra som fattats enligt delegation från styrelsen eller annan nämnd
  • vissa beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv.

Så överklagar du

Du lämnar din överklagan skriftligen till förvaltningsrätten. Detta måste ske inom tre veckor från den dag då det har tillkännagivits på denna sida att protokollet, där beslutet finns, har justerats. 

I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och varför. 
Ett överklagat beslut ska upphävas om:

  • det inte har kommit till på lagligt sätt
  • beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  • det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det
  • beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter