Brukarsamverkan

Brukarsamverkan ger dig som använder Region Skånes tjänster möjlighet att påverka våra verksamheter.

Brukarsamverkan hålls både direkt i våra verksamheter, i form av exempelvis referensgruppsträffar och föreläsningar, och på en politisk nivå i samrådsorgan. I detta sammahang deltar representanter från olika brukargrupper.

Målet med brukarsamverkan är att genom utbyte av erfarenheter och kunskap förbättra Region Skånes verksamheter.

Samrådsorgan för särskilda behov och intressen

I Region Skånes två centrala samrådsorgan, centrala pensionärsrådet och centrala funktionshindersrådet, finns förtroendevalda från Region Skåne och representanter från berörda brukarorganisationer. Råden sammanträder fyra gånger per år.

Centrala funktionshindersrådet

Region Skånes centrala funktionshindersråd inrättades av regionstyrelsen 2015. HSO Skåne (Handikapporganisationernas samarbetsorgan), DHR Skåne för ett samhälle utan rörelsehinder, SRF Skåne (Synskadades Riksförbund) och NSPH Skåne (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) är de brukarorganisationer som är representerade. Ordförande är Maria Nyman Stjärnskog (S). 

Kontakt Maria Nyman Stjärnskog 

Centrala pensionärsrådet 

I det centrala pensionärsrådet finns representanter från flera pensionärsorganisationer: PRO Skåne (Pensionärernas riksorganisation), SPF Seniorerna Skåne, SPRF Skåne (Sveriges pensionärers riksförbund), SKPF Skåne (Svenska kommunalpensionärernas förbund) och RPG Skåne (Riksförbundet pensionärsgemenskap). Ordförande är Ingrid Lennerwald (S).

Kontakt Ingrid Lennerwald

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter