Bidrag, priser och stipendier

Via Region Skåne kan du som privatperson, förening eller organisation hitta olika finansieringsmöjligheter i form av bidrag, priser, fonder och stipendier. 

Vem som kan söka och hur det går till varierar. Här listas de olika bidragen, priserna, fonderna och stipendierna och vad som gäller för dem.

Priser och stipendier

 • Designstipendier

  Syfte

  Stipendierna tilldelas en etablerad designer och en sistaårselev/nyutexaminerad designer som är bosatta och/eller har sin verksamhet i Skåne.

  Summa

  Två stipendier à 25 000 kr, en gång/år

  Utdelning

  Under galan Kreativa Skåne

  Mer information

  Region Skånes designstipendier

 • Pris för synnerliga insatser för Skånes utveckling

  Syfte

  Uppmärksamma någon som gjort något utöver det vanliga för Skåne och skåningarna.

  Vem kan söka?

  Ingen ansökan, regionstyrelsen beslutar.

  Summa

  50 000 kronor

  Utdelning

  På Malmö näringslivsgala

  Malmonaringslivsgala.se

  Mer information

  Utveckling.skane.se

 • Region Skånes kortfilmspris

  Syfte

  Att öka statusen för kortfilmens betydelse bland filmskapare och höja kvaliteten på de filmer som visas under internationella barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF i Malmö. Kvalitet och nyskapande ska vara viktiga bedömningsgrunder.

  Vem kan söka?

  Ingen ansökan Utdelning till filmskapare som gjort bästa kortfilm som tävlar på BUFF. Kortfilmspristagaren utses av en priskommitté bestående av representant från skola och högskola/universitet, representant från annan konstart samt två representanter från filmbranschen som tillsätts av BUFFs kansli. Kulturnämndens ordförande är ordförande i kommittén.

  Summa

  100 000 kronor

  Utdelning

  En gång om året, i samband med barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF i Malmö.

  Mer information

  Kortfilmspriset

 • Region Skånes kulturpalett

  Syfte

  Premiera och stimulera kulturutveckling för, med och av barn och unga.

  Vandringspris

  Region Skånes kulturpalett är ett vandringspris i form av skulpturen Häpnad, framtagen av framtagen av Staffan och Enid Björklund.

  Vem kan söka?

  En referensgrupp bereder förslag på mottagare inför kulturnämndens beslut.

  Utdelning till juridisk person/verksamhet i Skåne som med framgång har utvecklat sin kulturverksamhet eller delar av verksamheten för målgruppen barn och unga.

  Summa

  Prissumman är 100 000 kronor.

  Utdelning

  En gång om året, i samband med KulturParlament med Rantafej.

  Mer information

  Utveckling.skane.se

 • Region Skånes kulturpris

  Syfte

  Att främja utvecklingen av kulturlivet i Skåne genom att lyfta fram och premiera enskilda individers bidrag till förnyelse och utveckling av kulturlivet genom konstnärligt skapande i vid bemärkelse. Personen ska ha anknytning till Skåne.

  Vem kan söka?

  Ingen ansökan, Region S tar emot nomineringar av enskild person och organisation. Pristagaren utses av Region Skånes kulturnämnd. Priset kan delas mellan högst två personer.

  Summa

  100 000 kronor

  Utdelning

  En gång om året, i samband med KulturParlament med Rantafej.

  Mer information

  Region Skånes kulturpris

 • Region Skånes miljöpris

  Syfte

  Person eller organisation som visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet i Skåne.

  Vem kan söka?

  Pristagare föreslås av en jury med representanter från organisationer och näringsliv i Skåne.

  Utdelning

  Vid galan Kreativa Skåne

  Mer information

  Region Skånes miljöpris

 • Region Skånes miljöstipendier

  Syfte

  Person eller organisation som visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet i Skåne.

  Vem kan söka?

  Den som i huvudsak stimulerar kunskapsinhämtning inom miljöområdet, innovativt miljötänkande samt integrationsarbete med miljöförtecken.

  Utdelning

  Vid galan Kreativa Skåne

  Mer information

  Region Skånes miljöstipendier

 • Skånes arkitekturpris

  Syfte

  Ett skånskt arkitekturpris för god byggd miljö i Skåne. Utdelning av Region Skåne i samarbete med Sveriges Arkitekter. Projekt som förstärker de mindre orternas attraktivitet prioriteras.

  Vem kan söka?

  Ingen ansökan, endast nomineringar. Priset tilldelas en eller flera pristagare, vars bebyggelsemiljöer eller andra anlagda miljöer tagit tillvara på platsens kvaliteter och utvecklat den skånska identiteten vidare. Priset tilldelas den eller de som gestaltat den vinnande bebyggelsemiljön och delas tillsammans med ansvarig byggherre.

  Summa

  50 000 kronor

  Utdelning

  Under galan Kreativa Skåne

  Mer information

  Skånes arkitekturpris

 • Skånes bästa vårdcentral

  Syfte

  Skånes bästa vårdcentral är en utmärkelse som ska belöna kreativitet, kvalitet och förbättringar inom primärvården i Skåne.

  Vem kan söka?

  Ingen ansökan. Vårdcentralerna bedöms uifrån omdömen i den nationella patientenkäten samt kvalitetsresultat inom utvalda parametrar som olämpliga läkemedel till äldre och antibiotikatryck. 

  Summa

  Priset består av ett vackert glasäpple designat av Hanne Dreutler, ett diplom och en prissumma på 40 000 kronor.

  Utdelning

  En gång per år. 

  Mer information

  Skånes bästa vårdcentral

 • South Sweden Cleantech Award + hedersomnämnande

  Syfte

  Priset Utdelning till ett clean tech företag i Sydsverige som har gjort en avgränsad insats som på ett markant sätt ökat konkurrenskraften och visat på potentialen för cleantech.

  Vem kan söka?

  Ingen ansökan, endast nomineringar. Pristagare utses av styrelsen i Sustainable Business Hubs ideella förening. 

  Utdelning

  Vid galan Kreativa Skåne

  Mer information

  Sbhub.se

 • Årets eventskåning

  Syfte

  Premiera en person som har medverkat till att värva ett stort och spännande event till Skåne som resulterat i turistekonomiska effekter, god PR eller någon annan positiv samhällseffekt.

  Vem kan söka?

  Ingen ansökan. Delas ut av Event in Skåne efter en omröstning på bolagets webbplats.

  Summa

  Statyett

  Utdelning

  En gång/år

  Mer information

  Eventinskane.com

Bidrag

 • Bidrag för frivilligt arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

  Syfte

  Stödja det frivilliga arbete som i organiserade former bedrivs och bidrar eller kompletterar hälso- och sjukvårdens egen verksamhet.

  Vem kan söka?

  Ideella organisationer och föreningar

  Utdelning

  En gång/år

  Mer information

  Vardgivare.skane.se

 • Bidrag till studieförbund

  Syfte

  Studieförbunden är viktiga aktörer i kulturlivet och bidrar med bland annat kompetens, breda nätverk och kontakter. Region Skåne ser det som en viktig uppgift att se till att denna verksamhet synliggörs och utvecklas.

  Vem kan söka?

  Studieförbund i Skåne. Bidraget fördelas enligt en modell som basers på antal studietimmar i genomsnitt de senaste två åren samt unika deltagare och proportionerligt i förhållande till studieförbundens studiecirkelverksamhet.

  Utdelning

  1 gång om året

  Mer information

  Bidrag till studieförbund

 • Föreningsbidrag inom miljö

  Vem kan söka?

  Ideella miljö- och naturvårdsföreningar i Skåne med ett regionalt verksamhets- och upptagningsområde och med en aktiv verksamhet. Barn- och ungdomsverksamhet tas det särskild hänsyn till.

  Summa

  Totalt 900 000 kronor per år

  Mer information

  Region Skånes föreningsbidrag

 • Samverkansmedel idéburen sektor

  Syfte

  Region Skåne erbjuder möjligheten att söka samverkansmedel för lokala satsningar som kan bidra till en stärkt social hållbarhet och minskad ojämlikhet i hälsa i Skåne.  

  Vem kan söka?

  Kommuner i samverkan med idéburna organisationer.

  Summa

  Högsta belopp att ansöka om för enskilt projekt är 250 000 kronor.

  Utdelning

  En gång per år.

  Mer information och ansökan

  Samverkansmedel

 • Miljövårdsfonden

  Syfte

  Stötta projekt som vårdar och utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne, och som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling, i enlighet med miljöstrategiskt program för Region Skåne.

  Vem kan söka?

  Organisationer, kommuner, högskola, universitet, enskild person eller företagare.

  Summa

  Max 500 000 kronor per projekt

  Utdelning

  En gång/år

  Mer information

  Region Skånes miljövårdsfond

 • Skånska utvecklingsmedel för biogas

  Syfte

  Medel avsatta till utvecklingsprojekt som ska stödja insatser som bidrar till att uppnå målen i Skånes färdplan för biogas.

  Vem kan söka?

  Organisation, kommun, högskola, universitet eller företagare.

  Summa

  2 miljoner kronor/år.

  Utdelning

  Minst en gång per år.

  Mer information

  Skånska utvecklingsmedel för biogas

 • Stöd till länsövergripande verksamhet

  Syfte

  Stimulera, stödja och utveckla Skånes idéburna organisationer och föreningar i enlighet med överenskommelsen mellan Region Skåne och den idéburna sektorn.

  Vem kan söka?

  Organisationer och föreningar med en regional verksamhet/inriktning, som i princip tillhör en riksorganisation.  

  Bidrag utgår inte till enskilt projekt inom enskild kommun.

  När söker man? 

  Utdelning

  1 gång/år

  Kontakt

  Contact

 • Stöd till ungdomsorganisationer

  Syfte

  Främja barns och ungdomars demokratiska fostran, jämställdhet mellan könen och jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

  Vem kan söka?

  För att vara bidragsberättigad måste organisationen ha minst 300 medlemmar mellan 7 och 25 år. Lokalavdelningar ska finnas i minst sex kommuner i Skåne. Distriktsorganisationen ska också kunna redovisa minst 150 regionala deltagardagar per år.

  Ansökan görs för verksamhetsstöd. 

  När söker man?

  Ansökan för att få bidrag 2019 är avslutad. 

  Utdelning

  1 gång/år

  Kontakt

  Contact

 • Subventioner och arrangörsstöd

  Syfte

  Ge arrangörsstöd och subventioner av teater-, dans- och nycirkusföreställningar inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan samt äldrevården.

  Vem kan söka?

  Förskolor, skolor, teaterföreningar och andra arrangörer.

  Summa

  Mellan 27-50 procent av kostnaden för gaget, dock högst 25 000 kronor

  Utdelning

  Löpande under året

  Mer information

  Riksteatern Skåne: Arrangörsstöd

 • Bidrag till personer med funktionsnedsättning

  Du som har en funktionsnedsättning kan få bidrag från olika fonder. Även organisationer och andra som arrangerar aktiviteter kan söka ekonomiskt bidrag för sin verksamhet:

  Fonder för enskilda personer

  Bidrag till organisationer

 • Verksamhetsbidrag kultur

  Syfte

  Främja utveckling enligt de mål och värderingar som kommer till uttryck i Regional kulturplan för Skåne. De verksamheter som beviljas bidrag ska tillsammans bidra till ett kulturutbud med bredd och spets för medborgarna i Skåne. Verksamheterna ska både vara geografiskt spridda och representera olika konst- och kulturområden.

  Vem kan söka?

  Kulturinstitutioner/-organisationer i Skåne som bedriver en etablerad, mångsidig och kontinuerlig verksamhet på professionell nivå samt som har väsentlig betydelse för regionens kulturliv.

  Utdelning

  En gång/år. Ansökan för 2019 ska vara inskickad senast 15 maj 2018.

  Mer information

  Verksamhetsbidrag

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter