Ryggen på person på scen framför ett stor publikhav

Vårt utvecklingsuppdrag

Regeringen har gett Region Skåne ett permanent uppdrag att ansvara för den regionala utvecklingen i Skåne län.

När Region Skåne bildades 1998 övertog vi det regionala utvecklingsansvaret från Länsstyrelsen i Skåne som är statens tillsynsmyndighet. Det betyder att det är Skånes invånare och regionpolitiker som ansvarar för utvecklingen av Skåne. Region Skåne har mandat att företräda Skånes intressen.

Ett samlat utvecklingsansvar

I Skåne finns flera aktörer som jobbar med utveckling i olika former, bland annat kommuner, organisationer och lärosäten.

Att vi har ett regionalt utvecklingsansvar betyder att vi ska leda arbetet med att ta fram en regional utvecklingsstrategi som alla aktörer ställer sig bakom och jobbar efter. Vi ska samordna de olika aktörernas arbete, skapa mötesplatser och nätverk, och ansvara för uppföljningen av utvecklingsarbetet.

Det öppna Skåne 2030

I juni 2014 beslutade regionfullmäktige om en ny utvecklingsstrategi. Strategin har målbilden "Det öppna Skåne 2030".

Processen bakom strategin varade i ett par år och alla som jobbar med utveckling i olika former var med i arbetet: Länsstyrelsen, samtliga kommuner, näringsliv, högskolor och universitet, olika organisationer och även enskilda invånare.

Det öppna Skåne 2030

Region Skåne som utvecklingsaktör

Region Skåne arbetar också själv med utveckling av Skåne, efter målbilden som finns i utvecklingsstrategin. Vi jobbar till exempel med näringslivs-, miljö-, folkhälso-, kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor.

Upprättar plan för infrastruktur

När det gäller infrastruktur är Region Skåne så kallad länsplaneupprättare. Vi har regeringens uppdrag att ta fram en regional transportinfrastrukturplan som ligger till grund för Trafikverkets satsningar i Skåne.

Region Skåne jobbar som utvecklingsaktör för att:

  • Skåne ska erbjuda livskvalitet i världsklass
  • Skåne ska vara Europas mest innovativa och attraktiva region 2020
  • År 2030 ska Skåne vara klimatneutralt och fossilbränslefritt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter