Tre unga människor sittande på filt med grill bredvid sig

Våra ansvarsområden

I våra ansvarsområden ingår vården och kollektivtrafiken, utvecklingen av näringsliv, kultur, infrastruktur, samhällsplanering samt miljö- och klimatfrågor i Skåne.

Hälsa i brett perspektiv

Sjukvården ar den största verksamheten i Region Skåne. Tillsammans med arbetet för ökad folkhälsa, framstående forskning och en stor skånsk industri inom läkemedel och medicinteknik bildar den det breda spektrum av hälsa som Region Skåne arbetar med.

Vård

Region Skåne beslutar övergripande om vården. Det finns över 200 mottagningar med olika inriktning inom närsjukvården i Skåne. Region Skåne samordnar den offentligt finansierade sjukvården i Skåne, som utförs av både privata och offentliga verksamheter.

Tandvård

Region Skåne samordnar den offentligt finansierade tandvården i Skåne, som utförs av både privata och offentliga verksamheter. 

Folkhälsa

Målet för folkhälsoarbetet är att åstadkomma en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen i Skåne. Genom olika insatser tar Region Skåne reda på hur invånarna mår och arbetar för god och jämlik fysisk och social hälsa i Skåne.

Forskning inom livsvetenskaper

Det finns nära band mellan den högspecialiserade vården i Region Skåne och den medicinska forskningen på Lunds universitet. Tillsammans med Köpenhamnsområdet utgör Skåne en av Europas snabbast växande regioner för företag och forskning inom livsvetenskaper (life science), Medicon Valley.

Tillväxt och hållbar utveckling

Ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling är en förutsättning för att invånarna i Skåne ska ha en god livskvalitet. Region Skåne har en ledande roll i arbetet med att utveckla infrastrukturen, stärka näringslivet och skapa ett hållbart och attraktivt Skåne.

Näringsliv

Region Skåne samordnar och arbetar tillsammans med många andra offentliga och privata aktörer för att utveckla det skånska näringslivet och öka tillväxten i Skåne.

Samhällsplanering

Befolkningen i Skåne blir alltmer rörlig, och för många finns bostaden, arbetet och fritidsaktiviteten i olika kommuner. Region Skåne ska vara ett stöd för kommunerna och koordinerar den fysiska samhällsplaneringen på en regional nivå.

Infrastruktur

Vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser skapar tillsammans med bredband tillgänglighet och förutsättningar för en positiv utveckling i Skåne. Region Skåne planerar och samordnar framtida satsningar på infrastruktur i Skåne.

Kollektivtrafik

Region Skåne har det totala ansvaret för kollektivtrafiken i Skåne. Skånetrafiken är en del av Region Skåne och ansvarar för genomförandet av kollektivtrafiken i form av stadsbussar, regionbussar, och den regionala tågtrafiken – Pågatågen och Öresundstågen.

Miljö och natur

I egenskap av Skånes största arbetsgivare har det interna miljöarbetet i Region Skåne stor betydelse. Tillsammans med ett omfattande utåtriktat arbete verkar det för god och hållbar miljö och natur i hela Skåne. Region Skåne är även huvudman för Skåneleden, som utgörs av cirka 120 mil vandringsleder i Skåne, och stödjer förvaltningen av ett tjugotal strövområden.

Kultur

Region Skåne samordnar utvecklingen av kulturen i Skåne och fördelar regionala och statliga medel till kommuner, kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. 

Marknadsföring av Skåne

I samverkan med kommuner och andra aktörer marknadsför vi Skåne som besöks- och evenemangsregion.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter