Statistik om Skåne

Region Skåne tar varje år fram underlag och statistik kring hur läget är i Skåne. Det kan till exempel handla om hälsa, utbildning eller arbetsmarknad. Här presenterar vi ett urval av denna statistik.

Uppföljning av Skånes utveckling

Varje år gör Region Skåne en uppföljning av det regionala utvecklingsarbetet. I uppföljningen presenterar vi bland annat hur befolkningsmängden förändras över tid och hur det ser ut med arbetslösheten och utbildningsnivån i Skåne.

Befolkning

Skånes befolkning förväntas under öka med 8,5 procent eller 119 000 invånare, från 1 402 425 den 31 dec 2021, till cirka 1 521 000 invånare år 2031.

Arbetsmarknad

Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden av alla län i Sverige. Sysselsättningsgraden varierar mellan Skåne fyra delregioner. Lägst sysselsättningsgrad har sydvästra Skåne med 74,9 procent, medan sydöstra Skåne, med 81,4 procent, har den högsta sysselsättningsgraden.

Mellan 2013-2025 beräknas den totala efterfrågan på arbetskraft öka med 10 procent i Skåne.

Inom Skåne är skillnaderna för sysselsättning, ekonomi och utbildningsstruktur stora. För att bidra med bättre underlag till utvecklingsarbetet har Region Skåne tagit fram kommunrapporter som täcker utvecklingen inom befolkning, näringsliv, arbetsmarknad, utbildning och ekonomi.

Folkhälsa

Resultaten i Folkhälsorapporten 2020 bygger på Region Skånes folkhälsoenkät som gjordes hösten 2019. Enkäten skickades ut till 107 000 personer i åldern 18–84 år.

Folkhälsorapporten visar att de flesta skåningar mår bra och är positiva till framtiden, men det finns också flera negativa trender. Fetman ökar liksom den psykiska ohälsan, som är särskilt hög bland unga kvinnor. Dessutom är hälsoskillnaderna stora mellan olika grupper i samhället.

Region Skåne genomförde även en folkhälsoenkät för Barn och unga under 2021. Enkäten skickades ut till samtliga skolor i Skåne och vände sig till elever i grundskolans årskurs 6 och årskurs 9 samt gymnasiets årskurs 2.

Totalt deltog drygt 26 000 elever. Resultaten presenteras i rapporten Folkhälsorapport Barn och ungar i Skåne 2021.

Majoriteten av eleverna rapporterade att de har en god hälsa, att de är nöjda med sig själva, att de trivs med livet och har en ljus framtidstro. Däremot syns en försämrad trend vad gäller den psykiska hälsan för både pojkar och flickor i alla årskurser jämfört med tidigare undersökningar åren 2012 och 2016.

Interaktivt verktyg för folkhälsostatistik

Data från Region Skånes olika folkhälsoenkäter finns också tillgänglig i en publik version av programmet QlikView. Här kan du få tillgång till folkhälsostatistik för flera olika grupper: vuxna, barn och unga, och barn och föräldrar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.