Rapport: Trafikutredning Lund

Målet med utredningen har varit att ta reda på hur Lunds kollektivtrafik kan bli mer attraktiv, hur linjenätet kan bli optimalt och hur vi kan öka det kollektiva resandet i Lund.

Underlag till utredningen har samlats in från flera håll för att få en stabil och bra grund att ta beslut utifrån; hållplatsstatistik, regionala resvaneundersökningar, framkomlighets- och flödesberäkningar, demografisk data och stadsutvecklingsplaner för att nämna en del.

Det nya linjenätet har inriktats mot att skapa en mer attraktiv kollektivtrafik med ett linjenät som stödjer och är motor för stadens fortsatta utveckling. Med det nya busslinjenätet som trafikutredningen föreslår skapas gena, attraktiva linjedragningar med hög framkomlighet och korta restider. Även tillgänglighetsaspekter har tagit med för att i möjligaste mån nå ökad kundnöjdhet. 

Utredningen tar sikte på hur linjenätet kan se ut år 2023, och redovisar också en möjlig etapputveckling till dess. 

Denna utredning är framtagen i ett samarbete mellan Lunds kommun, Nettbuss Stadsbussarna och Skånetrafiken.

Dokument

  • Trafikutredning Lund

    ( .pdf, 3,5 MB)

    Ladda ner

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter