Bolag och stiftelser

Region Skånes engagemang i aktiebolag och stiftelser.

Region Skåne Holding AB (100 procent)

Detta är moderbolaget i Region Skånes koncern. Bolaget ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Region Skåne använder för att bedriva verksamhet som är till nytta för Skåne och dess medborgare.

Dessa bolag ingår i koncernen, inom parentes anges Region Skåne Holding ABs ägarandel:

Bolag i koncernen

 • Folktandvården Skåne AB (100 procent)

  Region Skåne beslutade att bolagisera tandvårdsverksamhet från 2014 och därefter bedrivs i verksamheten i bolaget, Folktandvården Skåne AB. Bolaget bedriver allmän och specialiserad tandvård för barn och vuxna i Skåne.

  Skane.se/folktandvarden

 • Skåne Care AB (100 procent)

  Skåne Care AB utvecklar och bedriver vårdexportverksamhet samt export av konsult- och utbildningstjänster inom vårdområdet.

  Skanecare.com

 • Innovation Skåne AB (100 procent)

  Bolaget bildades vid halvårsskiftet 2015 genom att de helägda bolagen Teknopol AB, Innovator Skåne AB och Clintrials Skåne AB fusionerades.

  Syftet med samgående är att öka kraften i Region Skånes bidrag till den skånska innovationsutvecklingen. Bolaget ska stödja utveckling av innovationer och entreprenörsskap. Bolaget ska också främja och utveckla möjligheterna till kliniska prövningar inom Region Skåne.

  Innovationskane.com

 • Malmö Opera och Musikteater AB (90 procent)

  Malmö Opera och Musikteater AB har ett regionalt ansvar för att med Malmö som bas producera, främja, stärka och utveckla opera och annan musikdramatisk verksamhet i regionen. Bolaget är samägt med Malmö Stad.

  Malmoopera.se

 • Skånes Dansteater AB (90 procent)

  Skånes Dansteater producerar och utvecklar dansverksamheten i regionen. Verksamheten ska kännetecknas av hög konstnärlig kvalitet. Bolaget är samägt med Malmö Stad.

  Skanesdansteater.se

 • Business Region Skåne AB (85 procent)

  Business Region Skåne AB är moderbolag i koncernen för marknadsföring av Skåne. I koncernen ingår fyra dotterbolag:

  • Event in Skåne verkar för att stora evenemang förläggs till Skåne. 
   Eventinskane.com
  • Film i Skåne AB stärker filmverksamheten i Skåne. 
   Filmiskane.se
  • Invest in Skåne AB främjar utländska investeringar i skånska företag. 
   Investinskane.com
  • Tourism in Skåne AB samordnar marknadsföring av Skåne som turismål. 
   Tourisminskane.se

  Business Region Skåne AB ägs tillsammans med Kommunförbundet Skåne. Moderbolaget, Business Region Skåne AB äger samtliga aktier i alla fyra dotterbolagen.

  Skane.com

Region Skånes övriga bolag

 • Skåne European Office (100 procent)

  Skåne European Office ansvarar för Region Skånes representationskontor i Bryssel i syfte att stärka och synliggöra Skåne gentemot EU:s institutioner och andra aktörer på plats.

  Utveckling.skane.se/bryssel

 • Region Skåne Depå Hässleholm AB (100 procent)

  Bolaget äger fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19. Region Skåne planerar att på fastigheten uppföra en verkstadsdepå för tåg.

 • Almi Företagspartner Skåne AB (49 procent)

  ALMI Företagspartner Skåne stärker nyföretagandet och konkurrenskraften i skånska företag genom riskfinansiering och affärsutveckling. Majoritetsägare är det nationella moderbolaget ALMI Företagspartner AB.

  Almi.se/skane

 • Öresundståg AB (40 procent)

  Öresundståg AB samordnar och driver gemensamma frågor för Öresundstågssystemet i Sverige, som avtalsfrågor, trafikplanering, fordons- och underhållsfrågor, marknad, försäljning kvalitet och utveckling. Bolaget ägs av de regionala trafikhuvudmännen i Skåne, Halland, Västra Götaland, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län.

  Oresundstag.se

 • Science Village Scandinavia (35 procent)

  Science Village Scandinavia utvecklar markområdet mellan Max IV och ESS inom Brunnshögsområdet i Lunds kommun. Region Skåne och Lunds kommun äger vardera 35 procent och Lunds Universitet genom Lunds University Innovation AB (15 procent) och Stiftelen Akademihemman (15 procent).

  Sciencevillage.com

 • Hälsostaden Ängelholm AB (33 procent)

  Bolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget Hälsostaden Ängelholm AB vars verksamhet är att äga förvalta, utveckla och exploatera fastigheterna på Ängelholms sjukhus område. Bolaget ägs med vardera en tredjedel av Region Skåne, Peab AB samt Wihlborgs Fastigheter AB.

  Halsostaden.se

 • AB Busspunkten i Helsingborg (26 procent)

  Bolaget driver och förvaltar depån Busspunkten i Helsingborg. Bolaget ägs av Region Skåne tillsammans med Helsingborg Stad samt de trafikföretag som har trafikavtal med Skånetrafiken.

 • Samverkansprojektet E 22 AB (20 procent)

  Samverkansprojektet E 22 AB ägs tillsammans med Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar Län, Regionförbundet Östsam samt Sydsvenska Handels- och Industrikammaren och ska verka för att en tidigareläggning av E 22:ans utbyggnad genomförs

 • Bussdepån i Kristianstad AB (15 procent)

  Bolaget driver och förvaltar bussdepån i Kristianstad. Bolaget ägs av Region Skåne samt de trafikföretag som har trafikavtal med Skånetrafiken.

 • Resekortet i Sverige AB (13 procent)

  Resekortet i Sverige AB ska samordna utvecklingen av biljett- och betalsystem för köp av resor med kollektivtrafiken i Sverige. Målet är att det ska bli möjligt att använda sitt resekort som betalmedel för resor hos andra trafikhuvudmän och operatörer än hos den där kortet är utställt. Region Skåne äger bolaget tillsammans med i huvudsak trafikhuvudmän.

  Svenskkollektivtrafik.se

 • Bolag med en ägarandel som är mindre än 10 procent:
  • AB Transitio (5 procent) 
   Transitio.se
  • Inera AB (4,5 procent) 
   Inera.se
  • Samtrafiken i Sverige AB (2 procent) 
   Samtrafiken.se
  • HSN N CRC Malmö AB samt LB Kiel Pildammen AB (1 procent)

Stiftelser

 • Stiftelsen Skånska Landskap

  Ansvarar för 19 strövområden spridda över hela Skåne, bland dessa Fulltofta Naturcentrum och till viss del Skåneleden (där Region Skåne står som huvudman). Har som uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer, och att stimulera det rörliga friluftslivet.

  Stiftelsen Skånska Landskap

 • Stiftelsen för fritidsområden i Skåne

  Har som syfte att bevara områden som är viktiga för friluftslivet eller utgörs av natur som behöver skyddas. Stiftelsen bildades 1967 av det dåvarande skånska landstinget och Malmö stad.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter