Bolag och stiftelser

Region Skånes engagemang i aktiebolag och stiftelser.

Region Skåne Holding AB (100 procent)

Detta är moderbolaget i Region Skånes koncern. Bolaget ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Region Skåne använder för att bedriva verksamhet som är till nytta för Skåne och dess medborgare.

Dessa bolag ingår i koncernen, inom parentes anges Region Skåne Holding ABs ägarandel:

Bolag i koncernen

 • Region Skåne beslutade att bolagisera tandvårdsverksamhet från 2014 och därefter bedrivs i verksamheten i bolaget, Folktandvården Skåne AB. Bolaget bedriver allmän och specialiserad tandvård för barn och vuxna i Skåne.

 • Skåne Care AB utvecklar och bedriver vårdexportverksamhet samt export av konsult- och utbildningstjänster inom vårdområdet.

 • Bolaget bildades vid halvårsskiftet 2015 genom att de helägda bolagen Teknopol AB, Innovator Skåne AB och Clintrials Skåne AB fusionerades.

  Syftet med samgående är att öka kraften i Region Skånes bidrag till den skånska innovationsutvecklingen. Bolaget ska stödja utveckling av innovationer och entreprenörsskap. Bolaget ska också främja och utveckla möjligheterna till kliniska prövningar inom Region Skåne.

 • Malmö Opera och Musikteater AB har ett regionalt ansvar för att med Malmö som bas producera, främja, stärka och utveckla opera och annan musikdramatisk verksamhet i regionen.

 • Skånes Dansteater producerar och utvecklar dansverksamheten i regionen. Verksamheten ska kännetecknas av hög konstnärlig kvalitet.

 • Bolaget ska, till nytta för Region Skånes medlemmar, äga, förvalta och utveckla fastigheter för bussdepåverksamhet samt bedriva därmed jämförlig verksamhet.

 • Visit Skåne AB har i uppdrag att stärka Skånes varumärke internationellt, och främja besöks- och eventnäringen.

  • Genom sitt uppdrag att värva event och möten, verkar Visit Skåne för att stora evenemang förläggs till Skåne.
   Eventinskane.com
  • Genom sitt besöksnäringsuppdrag, verkar Visit Skåne för att marknadsföra och utveckla Skåne som destination, samt hållbar och innovation turistregion.
   Tourisminskane.se
 • Film i Skåne AB stärker filmverksamheten i Skåne.

Region Skånes övriga bolag

 • Bolaget driver och förvaltar depån Busspunkten i Helsingborg. Bolaget ägs av Region Skåne tillsammans med Helsingborg Stad samt de trafikföretag som har trafikavtal med Skånetrafiken.

 • ALMI Företagspartner Skåne stärker nyföretagandet och konkurrenskraften i skånska företag genom riskfinansiering och affärsutveckling. Majoritetsägare är det nationella moderbolaget ALMI Företagspartner AB.

 • Öresundståg AB samordnar och driver gemensamma frågor för Öresundstågssystemet i Sverige, som avtalsfrågor, trafikplanering, fordons- och underhållsfrågor, marknad, försäljning kvalitet och utveckling. Bolaget ägs av de regionala trafikhuvudmännen i Skåne, Halland, Västra Götaland, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län.

 • Science Village Scandinavia utvecklar markområdet mellan Max IV och ESS inom Brunnshögsområdet i Lunds kommun. Region Skåne och Lunds kommun äger vardera 35 procent och Lunds Universitet genom Lunds University Innovation AB (15 procent) och Stiftelsen Akademihemman (15 procent).

 • Bolaget äger samtliga aktier i dotterbolaget Hälsostaden Ängelholm AB vars verksamhet är att äga förvalta, utveckla och exploatera fastigheterna på Ängelholms sjukhus område. Bolaget ägs med vardera en tredjedel av Region Skåne, Peab AB samt Wihlborgs Fastigheter AB.

 • Samverkansprojektet E 22 AB ägs tillsammans med Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar Län, Regionförbundet Östsam samt Sydsvenska Handels- och Industrikammaren och ska verka för att en tidigareläggning av E 22:ans utbyggnad genomförs

 • Resekortet i Sverige AB ska samordna utvecklingen av biljett- och betalsystem för köp av resor med kollektivtrafiken i Sverige. Målet är att det ska bli möjligt att använda sitt resekort som betalmedel för resor hos andra trafikhuvudmän och operatörer än hos den där kortet är utställt. Region Skåne äger bolaget tillsammans med i huvudsak trafikhuvudmän.

  • AB Transitio (5 procent) 
   Transitio.se
  • Inera AB (4,5 procent) 
   Inera.se
  • Samtrafiken i Sverige AB (2 procent) 
   Samtrafiken.se
  • HSN N CRC Malmö AB samt LB Kiel Pildammen AB (1 procent)

Stiftelser

 • Ansvarar för 19 strövområden spridda över hela Skåne, bland dessa Fulltofta Naturcentrum och till viss del Skåneleden (där Region Skåne står som huvudman). Har som uppdrag att skydda, bevara, restaurera och utveckla natur- och kulturmiljöer, och att stimulera det rörliga friluftslivet.

 • Har som syfte att bevara områden som är viktiga för friluftslivet eller utgörs av natur som behöver skyddas. Stiftelsen bildades 1967 av det dåvarande skånska landstinget och Malmö stad.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Observera att webbredaktionen inte kan svara på frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.