Riskhantering

Den finansiella riskhanteringen inom Region Skåne är centraliserad och hanteras av finansfunktionen.

Tre dokument styr Region Skånes riskhantering:

  • Regionfullmäktiges föreskrifter som övergripande anger inriktningen på riskhanteringen. Föreskrifterna uppdateras varje mandatperiod.
  • Regionstyrelsens riktlinjer som i detalj anger risklimiter och agerandet på de finansiella marknaderna. Riktlinjerna uppdateras årligen.
  • Regiondirektörens instruktioner som reglerar den interna kontrollen och som anger vem som utför finansiella transaktioner på delegation från regionstyrelsen.

De olika risker som regleras är ränterisk, valutarisk, finansieringsrisk, likviditets- och kreditrisk samt administrativ risk.

Skuldportföljen

Den externa upplåningen uppgick per 2019-03-31 till 7 644 miljoner kronor, vilket är en ökning med 907 miljoner kronor sedan årsskiftet. Den genomsnittligt återstående löptiden på den samlade skulden uppgick till 3,4 år och räntebindningen i genomsnitt till 2,3 år inklusive swapportföljen.

Diagram över skuldportfölj

Derivatportföljen

Räntederivatinstrument används i syfte att hålla skuldportföljen inom den beslutade genomsnittliga räntebindningskorridoren vilket i huvudsak sker genom tecknande av ränteswapavtal på portföljbasis.

Räntederivatportföljens nominella värde uppgick till 2,2 miljarder kronor 2019-08-31 och hade ett negativt marknadsvärde om 82 miljoner kronor.

Valutaterminer och swapar används för att valutasäkra framtida investeringsbetalningar såsom medicinteknisk utrustning och tåg. 2019-08-31 fanns inga utestående valutaterminskontrakt.

Motpartsrisk

Region Skåne är genom derivatavtal utsatt för en risk att en motpart inte kan fullgöra sina förpliktelser. Region Skånes motparter utgörs i huvudsak av svenska banker.

Beräknat på volymen av både ränte- och valutaderivat hade 56 procent av derivaten motpart med rating AA- samt 44 procent med A+ (S&P). På grund av Region Skånes totalt negativa värden i derivatpositionerna bedöms motpartsrisken vara väldigt låg per 2019-03-31.

Finansieringsrisk

Under sista tertialet av 2019 har Region Skåne låneförfall på 1,8 miljarder kronor. Bedömningen är för närvarande att en stor del av förfallen löses med befintlig likviditet medan cirka 450 mkr förväntas refinansieras.

Låneskulden förväntas nettoöka med cirka 1,4 miljarder under 2019 varav en miljard redan är upplånat.

För att möta eventuella finansieringssvårigheter håller Region Skåne en likviditetsreserv om cirka en miljard kronor och har därutöver lånelöften om totalt 3,1 miljarder kronor.

Riskhantering per 2019-08-31:

Typ av risk Policy Utfall
Räntebindningstid låneskuld 1 - 3 år 2,3 år
Exponering mot ränteförändringar inom kommande året Max 50% av skulden 42 %
Andel förfall inom en och samma 12-månadersperiod Max 30% av skulden 30 %
Motpartsrisk Lägst A (S&P) Inom policyram
Valutarisk Ingen Ingen

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter