Riskhantering

Den finansiella riskhanteringen inom Region Skåne är centraliserad och hanteras av finansfunktionen.

Tre dokument styr Region Skånes riskhantering:

  • Regionfullmäktiges föreskrifter som övergripande anger inriktningen på riskhanteringen. Föreskrifterna uppdateras varje mandatperiod.
  • Regionstyrelsens riktlinjer som i detalj anger risklimiter och agerandet på de finansiella marknaderna. Riktlinjerna uppdateras årligen.
  • Regiondirektörens instruktioner som reglerar den interna kontrollen och som anger vem som utför finansiella transaktioner på delegation från regionstyrelsen.

De olika risker som regleras är ränterisk, valutarisk, finansieringsrisk, likviditets- och kreditrisk samt administrativ risk.

Skuldportföljen

Den externa upplåningen uppgick per 2020-12-31 till 8 744 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1 470 miljoner kronor sedan föregående årsskifte. Den genomsnittligt återstående löptiden på den samlade skulden uppgick till 3,4 år och räntebindningen i genomsnitt till 2,7 år inklusive swapportföljen. Nedanstående tabell visar förfallotidpunkterna för respektive skuldkategori till nominella belopp.

  Certifikat-program MTN-program (nom) Bilaterala lån Finansiell leasing Totalt

2021

0 1 200 0 46 1 246
2022 0

0

1 000 48 1 048
2023 0 1 300 400 451 2 151
2024 0 1 000 0 350 1 350
2025 0 1 200 0 0 1 200
2026 0 0 0 0 0
2027 0 1 300 0 0 1 300
2028 0 0 400 0 400
Summa 0 6 000 1 800 895 8 695

Derivatportföljen

Räntederivatinstrument används i syfte att hålla skuldportföljen inom den beslutade genomsnittliga räntebindningskorridoren vilket i huvudsak sker genom tecknande av ränteswapavtal på portföljbasis.

Räntederivatportföljens nominella värde uppgick till 2,5 miljarder kronor 2020-12-31 och hade ett negativt marknadsvärde om 46 miljoner kronor.

Valutaterminer och swapar används för att valutasäkra framtida investeringsbetalningar såsom medicinteknisk utrustning och tåg. 2020-12-31 fanns inga utestående valutaterminskontrakt.

Motpartsrisk

Region Skåne är genom derivatavtal utsatt för en risk att en motpart inte kan fullgöra sina förpliktelser. Region Skånes motparter utgörs i huvudsak av svenska banker.

Beräknat på volymen av både ränte- och valutaderivat hade 55 procent av derivaten motpart med rating AA- samt 45 procent med A+ (S&P). På grund av Region Skånes totalt negativa värden i derivatpositionerna bedöms motpartsrisken vara väldigt låg per 2020-12-31.

Finansieringsrisk

Låneskulden förväntas öka netto med cirka 1,7 miljarder under 2021. Under kvarvarande del av 2021 har Region Skåne låneförfall på 1,3 miljarder kronor. Därigenom förväntas upplåning ske om totalt cirka 3  miljarder kronor under året.

För att möta eventuella finansieringssvårigheter håller Region Skåne normalt en kassareserv om cirka en miljard kronor och har därutöver för närvarande lånelöften om totalt 4,5 miljarder kronor.

Riskhantering per 2020-12-31:

Typ av risk Policy Utfall
Räntebindningstid låneskuld 1 - 3 år 2,7 år
Exponering mot ränteförändringar inom kommande året Max 50% av skulden 31 %
Andel förfall inom en och samma 12-månadersperiod Max 30% av skulden 25 %
Motpartsrisk Lägst A (S&P) Inom policyram
Valutarisk Ingen Ingen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!