Riskhantering

Den finansiella riskhanteringen inom Region Skåne är centraliserad och hanteras av finansfunktionen.

Tre dokument styr Region Skånes riskhantering:

  • Regionfullmäktiges föreskrifter som övergripande anger inriktningen på riskhanteringen. Föreskrifterna uppdateras varje mandatperiod.
  • Regionstyrelsens riktlinjer som i detalj anger risklimiter och agerandet på de finansiella marknaderna. Riktlinjerna uppdateras årligen.
  • Regiondirektörens instruktioner som reglerar den interna kontrollen och som anger vem som utför finansiella transaktioner på delegation från regionstyrelsen.

De olika risker som regleras är ränterisk, valutarisk, finansieringsrisk, likviditets- och kreditrisk samt administrativ risk.

Se föreskrifter, instruktion och riktlinjer under Styrande dokument

Skuldportföljen

Den externa upplåningen uppgick per 2016-12-31 till 5,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med 0,8 miljarder kronor sedan årsskiftet. Den genomsnittligt återstående löptiden på den samlade skulden uppgick till 5,1 år och räntebindningen i genomsnitt till 2,7 år inklusive swapportföljen.

Klicka på bilden för att se större version.

Derivatportföljen

Räntederivatinstrument används i syfte att hålla skuldportföljen inom den beslutade genomsnittliga räntebindningskorridoren vilket i huvudsak sker genom tecknande av ränteswapavtal på portföljbasis.

Räntederivatportföljens nominella värde uppgick till 2,4 miljarder kronor 2016-12-31 och hade ett negativt marknadsvärde om 145 miljoner kronor.

Valutaterminer och swapar används för att valutasäkra framtida investeringsbetalningar såsom medicinteknisk utrustning och tåg. Vid årsskiftet fanns ett nominellt säkringsvärde om 1 140 miljoner kronor och ett positivt marknadsvärde om 8 miljoner kronor.

Motpartsrisk

Region Skåne är genom derivatavtal utsatt för en risk att en motpart inte kan fullgöra sina förpliktelser. Region Skånes motparter utgörs i huvudsak av svenska banker.

Beräknat på volymen av både ränte- och valutaderivat hade 29 procent av derivaten hen motpart med rating AA-, 65 procent med A+ samt 6 procent med A (S&P). På grund av Region Skånes totalt negativa värden i derivatpositionerna bedöms motpartsrisken vara väldigt låg per 2016-12-31.

Finansieringsrisk

Under 2017 har Region Skåne låneförfall på 0,3 miljarder kronor medan det enligt senast upprättad likviditetsprognos i januari 2017 inte föreligger något upplåningsbehov under året. För att möta eventuella finansieringssvårigheter håller Region Skåne en likviditetsreserv om cirka 1 miljard kronor och har därutöver lånelöften om totalt 3,5 miljarder kronor.

Riskhantering per 2016-12-31:

Typ av risk Policy Utfall
Räntebindningstid låneskuld 1 - 3 år 2,7 år
Exponering mot ränteförändringar inom kommande året Max 50% av skulden 41,2%
Andel förfall inom en och samma 12-månadersperiod Max 30% av skulden 24,3%
Motpartsrisk Lägst A (S&P) Inom policyram
Valutarisk Ingen Ingen

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter