Riskhantering

Den finansiella riskhanteringen inom Region Skåne är centraliserad och hanteras av finansfunktionen.

Tre dokument styr Region Skånes riskhantering:

  • Regionfullmäktiges föreskrifter som övergripande anger inriktningen på riskhanteringen. Föreskrifterna uppdateras varje mandatperiod.
  • Regionstyrelsens riktlinjer som i detalj anger risklimiter och agerandet på de finansiella marknaderna. Riktlinjerna uppdateras årligen.
  • Regiondirektörens instruktioner som reglerar den interna kontrollen och som anger vem som utför finansiella transaktioner på delegation från regionstyrelsen.

De olika risker som regleras är ränterisk, valutarisk, finansieringsrisk, likviditets- och kreditrisk samt administrativ risk.

Se föreskrifter, instruktion och riktlinjer under Styrande dokument

Skuldportföljen

Den externa upplåningen uppgick per 2017-08-31 till 5,8 miljarder kronor, vilket är en ökning med 0,6 miljarder kronor sedan årsskiftet. Den genomsnittligt återstående löptiden på den samlade skulden uppgick till 4,5 år och räntebindningen i genomsnitt till 2,9 år inklusive swapportföljen.

Derivatportföljen

Räntederivatinstrument används i syfte att hålla skuldportföljen inom den beslutade genomsnittliga räntebindningskorridoren vilket i huvudsak sker genom tecknande av ränteswapavtal på portföljbasis.

Räntederivatportföljens nominella värde uppgick till 2,4 miljarder kronor 2017-08-31 och hade ett negativt marknadsvärde om 115 miljoner kronor.

Valutaterminer och swapar används för att valutasäkra framtida investeringsbetalningar såsom medicinteknisk utrustning och tåg. Vid årsskiftet fanns ett nominellt säkringsvärde om 729 miljoner kronor och ett negativt marknadsvärde om 9 miljoner kronor.

Motpartsrisk

Region Skåne är genom derivatavtal utsatt för en risk att en motpart inte kan fullgöra sina förpliktelser. Region Skånes motparter utgörs i huvudsak av svenska banker.

Beräknat på volymen av både ränte- och valutaderivat hade 32 procent av derivaten motpart med rating AA-, samt 68 procent med A (S&P). På grund av Region Skånes totalt negativa värden i derivatpositionerna bedöms motpartsrisken vara väldigt låg per 2017-08-31.

Finansieringsrisk

Under 2017 har Region Skåne låneförfall på 0,3 miljarder kronor medan det enligt senast upprättad likviditetsprognos i augusti 2017 föreligger upplåningsbehov på motsvarande belopp under året, det vill säga i princip en oförändrad låneskuld. För att möta eventuella finansieringssvårigheter håller Region Skåne en likviditetsreserv om cirka 1 miljard kronor och har därutöver lånelöften om totalt 3,5 miljarder kronor.

Riskhantering per 2017-08-31:

Typ av risk Policy Utfall
Räntebindningstid låneskuld 1 - 3 år 2,9 år
Exponering mot ränteförändringar inom kommande året Max 50% av skulden 29 %
Andel förfall inom en och samma 12-månadersperiod Max 30% av skulden 24 %
Motpartsrisk Lägst A (S&P) Inom policyram
Valutarisk Ingen Ingen

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter