Riskhantering

Den finansiella riskhanteringen inom Region Skåne är centraliserad och hanteras av finansfunktionen.

Tre dokument styr Region Skånes riskhantering:

  • Regionfullmäktiges föreskrifter som övergripande anger inriktningen på riskhanteringen. Föreskrifterna uppdateras varje mandatperiod.
  • Regionstyrelsens riktlinjer som i detalj anger risklimiter och agerandet på de finansiella marknaderna. Riktlinjerna uppdateras årligen.
  • Regiondirektörens instruktioner som reglerar den interna kontrollen och som anger vem som utför finansiella transaktioner på delegation från regionstyrelsen.

De olika risker som regleras är ränterisk, valutarisk, finansieringsrisk, likviditets- och kreditrisk samt administrativ risk.

Skuldportföljen

Den externa upplåningen uppgick per 2021-08-31 till 10 103 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1 359 miljoner kronor sedan årsskiftet. Den genomsnittligt återstående löptiden på den samlade skulden uppgick till 2,7 år och räntebindningen i genomsnitt till 2,3 år inklusive swapportföljen. Nedanstående tabell visar förfallotidpunkterna för respektive skuldkategori till nominella belopp.

År Certifikat-program MTN-program (nom) Bilaterala lån Finansiell leasing Totalt
2021 700 1 200 0 17 1 917
2022 0 0 1 000 48 1 048
2023 0 1 300 400 451 2 151
2024 0 1 000 0 94 1 094
2025 0 1 200 0 24 1 224
2026 0 700 0 232 932
2027 0 1 300 0 0 1 300
2028 0 0 400 0 400
Summa 700 6 700 1 800 867 10 067

Derivatportföljen

Räntederivatinstrument används i syfte att hålla skuldportföljen inom den beslutade genomsnittliga räntebindningskorridoren vilket i huvudsak sker genom tecknande av ränteswapavtal på portföljbasis.

Räntederivatportföljens nominella värde uppgick till 2,5 miljarder kronor 2021-08-31 och hade ett negativt marknadsvärde om 28 miljoner kronor.

Valutaterminer och swapar används för att valutasäkra framtida investeringsbetalningar såsom medicinteknisk utrustning och tåg. 2021-08-31 fanns inga utestående valutaterminskontrakt.

Motpartsrisk

Region Skåne är genom derivatavtal utsatt för en risk att en motpart inte kan fullgöra sina förpliktelser. Region Skånes motparter utgörs i huvudsak av svenska banker.

Beräknat på volymen av både ränte- och valutaderivat hade 57 procent av derivaten motpart med rating AA- samt 43 procent med A+ (S&P). På grund av Region Skånes totalt negativa värden i derivatpositionerna bedöms motpartsrisken vara väldigt låg per 2021-08-31.

Finansieringsrisk

Låneskulden förväntas uppgå till 10,0 miljarder kronor i slutet av 2021. Under kvarvarande del av 2021 har Region Skåne låneförfall på 1,9 miljarder kronor vilka beräknas refinansieras i sin helhet.

För att möta eventuella finansieringssvårigheter håller Region Skåne normalt en kassareserv om cirka en miljard kronor och har därutöver för närvarande lånelöften om totalt 4,5 miljarder kronor.

Riskhantering, per 2021-08-31

Typ av risk Policy Utfall
Räntebindningstid låneskuld 1 - 3 år 2,3 år
Exponering mot ränteförändringar inom kommande året Max 50% av skulden 41 %
Andel förfall inom en och samma 12-månadersperiod Max 30% av skulden 29 %
Motpartsrisk Lägst A (S&P) Inom policyram
Valutarisk Ingen Ingen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta gärna vilken information som är fel eller saknas genom att skicka en synpunkt till webbredaktionen.

Tänk på att webbredaktionen inte kan svara på eventuella frågor som du ställer här.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.