Gröna obligationer

Region Skåne har tagit fram ett ramverk för gröna obligationer.

Ramverket medger emissioner av obligationer inom områdena:

 • Hållbart byggande
 • Förnybar energi
 • Anpassning av byggnader
 • Energisparåtgärder
 • Hållbar kollektivtrafik och hållbara transporter

Region Skåne har erhållit en second opinion på ramverket från Cicero där bedömningen är mörkgrön. Anledningen till omdömet är bland annat:

 • Region Skåne är ISO 14001-certifierad
 • Ett ambitiöst miljöprogram där Region Skåne är på god väg mot målsättningen fossilfritt Region Skåne 2020
 • Region Skåne har avsiktsförklaring med fjärrvärmeleverantörer om fossilfria leveranser 2020
 • Hög andel fossilfria drivmedel i kollektivtrafiken
 • Krav på leverantörer om minimerad miljöpåverkan
 • Bra struktur för godkännande av finansieringsprojekt.

Regionstyrelsen fattade beslut i april 2016 som möjliggör emissioner av gröna obligationer. Beslut fattades också om att kvarvarande upplåning för 2016, beräknad till cirka 1 miljard kronor, ska ske genom emission av gröna obligationer.

Region Skåne emitterade under oktober månad 2016 1 200 Mkr i sin första gröna obligation. Villkoren framgår under fliken Program och emissioner. Följande projekt utgör underlag enligt det gröna ramverket:

 • Uppförande av sex vindkraftverk
 • Byggnation av nytt rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg (Plushus)
 • Anskaffning av 30 nya pågatåg

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter