Gröna obligationer

Regionstyrelsen fattade beslut i april 2016 som möjliggör emissioner av gröna obligationer. Region Skåne har utifrån beslutet tagit fram ett ramverk för gröna obligationer. Region Skåne gör för närvarande en översyn av ramverket och ett uppdaterat ramverk kommer att föreligga under första halvåret 2021

Nuvarande ramverk medger emissioner av gröna obligationer inom områdena:

 • Hållbart byggande
 • Förnybar energi
 • Anpassning av byggnader
 • Energisparåtgärder
 • Hållbar kollektivtrafik och hållbara transporter

Region Skåne har erhållit en second opinion på ramverket från Cicero där bedömningen är mörkgrön. Anledningen till omdömet är bland annat:

 • Region Skåne är ISO 14001-certifierad
 • Ett ambitiöst miljöprogram där Region Skåne är på god väg mot målsättningen fossilfritt Region Skåne 2020
 • Region Skåne har avsiktsförklaring med fjärrvärmeleverantörer om fossilfria leveranser 2020
 • Hög andel fossilfria drivmedel i kollektivtrafiken
 • Krav på leverantörer om minimerad miljöpåverkan
 • Bra struktur för godkännande av finansieringsprojekt.

Under 2017 tog de nordiska emittenterna fram en avsiktsförklaring ”Position paper on Green Bonds Impact Reporteing” för hur gröna obligationer bör återrapporteras till investerarna avseende ekonomi och klimatpåverkan för att få en gemensam standard och jämförbarhet. Region Skåne har ställt sig bakom avsiktsförklaringen. Position paper har reviderats vid ett par tillfällen och 2020 års Position paper har använts för 2020 års investerarrapport. Både Position paper och investerarrapporten finns på denna sida som nedladdningsbar filer.

Region Skåne emitterade under oktober månad 2016 1 200 Mkr i sin första gröna obligation. Under 2018-2020 har ytterligare 4 500 miljoner kronor nominellt emitterats i gröna obligationer varvid de gröna obligationerna utgör vid kvartalsskiftet 95% av alla utgivna obligationer.

Villkoren framgår på sidan Program och emissioner. Följande projekt utgör underlag enligt det gröna ramverket:

 • Uppförande av sex vindkraftverk
 • Byggnation av nytt rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg (Plushus)
 • Anskaffning av 30 nya pågatåg
 • Uppförande av nya sjukvårdsbyggnader på Helsingborgs och Malmös sjukhusområden.
 • Refinansiering av pågatåg.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!