Finansinformation

Regionfullmäktige beslutade 28 april 2015 om en ny finansieringsstrategi vilken innebär att Region Skånes finansiering framöver framförallt ska ske via etablerade marknadsprogram.

I sin upplåning använder sig Region Skåne av ett långfristigt MTN-program (Middle Term Note) med en ram på 5 miljarder SEK och ett kortfristigt landstingscertifikatprogram med en ram på 2 miljarder SEK.

Ett uppdaterat MTN-program etablerades i oktober 2015 varpå den första emissionen genomfördes i november 2015. 

Bilaterala lån

I regionfullmäktiges beslut ingick även att Region Skåne fortlöpande ska teckna bilaterala låneramar med Europeiska Investeringsbanken (EIB) att användas dels som konkurrensutsättning till marknadsprogrammen och dels kunna användas som reservupplåning i de fall marknaden har fel prissättning eller av annan anledning inte fungerar tillfredsställande.

För närvarande har Region Skåne tecknat bilaterala lån i form av projektfinansiering med EIB om 2,5 miljarder SEK med investeringarna på Helsingborgs sjukhusområde som underliggande projekt.

Region Skåne har sedan tidigare bland annat tecknat leasingavtal för en del av Skånetrafikens anskaffning av Öresundståg.

Den 31 augusti 2018 uppgick upplåningen enligt följande (miljoner SEK):

  • MTN-program 3 330 varav gröna obligationer 2 230
  • Landstingscertifikatprogram 500
  • Bilaterala lån 1 400
  • Leasingfinansiering 1 026
  • Summa 6 256

Kreditbetyg

Region Skåne ratade sig under 2015 och fick sitt första betyg AA+ av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s. Sedan dess har vi haft oförändrat betyg.

Bolag

Bolagens finansiella verksamhet samordnas och sköts av Region Skåne. För närvarande är de flesta av bolagen driftbolag och därför har inget av bolagen någon långfristig låneskuld. Likviditetshanteringen samordnas inom Region Skånes koncernkontosystem.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter