Finansinformation

Regionfullmäktige beslutade 2015 om en ny finansieringsstrategi vilken innebär att Region Skånes finansiering framöver framförallt ska ske via etablerade marknadsprogram.

I sin upplåning använder sig Region Skåne av ett långfristigt MTN-program (Middle Term Note) med en ram som i augusti 2019 utökades med fem miljarder SEK till tio miljarder SEK. För den kortfristiga upplåningen utnyttjas ett landstingscertifikatprogram med en ram på två miljarder SEK.

Bilaterala lån

I regionfullmäktiges beslut ingick även att Region Skåne fortlöpande ska teckna bilaterala låneramar med Europeiska Investeringsbanken (EIB) att användas dels som konkurrensutsättning till marknadsprogrammen och dels kunna användas som reservupplåning i de fall marknaden har fel prissättning eller av annan anledning inte fungerar tillfredsställande.

Region Skåne har tecknat bilaterala lån i form av projektfinansiering med EIB om 2,5 miljarder SEK med investeringarna på Helsingborgs sjukhusområde som underliggande projekt.

Under första halvåret 2019 pågår nytt projekt med EIB där byggnationen av ny vårdbyggnad på Malmö sjukhusområde utgör underliggande projekt. Låneavtal om 3,5 miljarder SEK väntas tecknas under året. 

Region Skåne har sedan tidigare bland annat tecknat leasingavtal för en del av Skånetrafikens anskaffning av Öresundståg.

Den 31 augusti 2019 uppgick upplåningen enligt följande (miljoner SEK):

  • MTN-program 4339 varav gröna obligationer 3238
  • Landstingscertifikatprogram 1100
  • Bilaterala lån 1800
  • Leasingfinansiering 955
  • Summa 8194

Kreditbetyg

Region Skåne genomgick sin första ratingprocess 2015 och fick sitt första betyg AA+ av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s. Sedan dess har ratingbetyget varit oförändrat.

Bolag

Bolagens finansiella verksamhet samordnas och sköts av Region Skåne. För närvarande är de flesta av bolagen driftbolag och därför har inget av bolagen någon långfristig låneskuld. Likviditetshanteringen samordnas inom Region Skånes koncernkontosystem.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter