Miljömål 4: Stark miljöprofil

Delmål: Samtliga förvaltningar har senast 2012 blivit miljöcertifierade enligt ISO 14001. Inom programperioden har vi fått ett gemensamt miljöcertifikat för alla verksamheter.

Delmål: Miljö- och hälsokrav ingår vid upphandling av varor och tjänster och miljöhänsyn tas vid beslut.

Delmål: Region Skåne sprider kunskap om samspelet mellan människa, hälsa och miljö.

Delmål:

Samtliga förvaltningar har senast 2012 blivit miljöcertifierade enligt ISO 14001. Inom programperioden har vi fått ett gemensamt miljöcertifikat för alla verksamheter.

Den 8 mars 2016 antogs projektdirektivet Gemensamt miljöledningssystem för Region Skåne av regiondirektören. Projektet syftar till att sammanföra Region Skånes nio befintliga miljöledningssystem (samtliga certifierade mot ISO 14001:2004) till ett regiongemensamt miljöledningssystem certifierat mot ISO 14001:2015.

Syftet med ett regiongemensamt miljöledningssystem är att i så stor utsträckning som möjligt ha gemensamma instruktioner och komplettera med verksamhetsspecifika instruktioner vid behov.

Framåtblick:

Projektet förväntas vara klart senast i september 2018 men det behöver vara utvecklat och infört senast under 2017 för att kunna implementeras och certifieras enligt ISO 14001:2015 senast i september år 2018.

Delmål:

Miljö- och hälsokrav ingår vid upphandling av varor och tjänster och miljöhänsyn tas vid beslut.

Som ett led i det strukturerade arbetet med att ställa miljökrav i upphandling har avdelningen för koncerninköp tagit fram en miljöprioriteringslista.

Miljöprioriteringslistan utformas utifrån nästkommande års beslutade upphandlingsplan, bedömning av miljöpåverkan genomförs i relation till värde och volym samt miljöpåverkan inom en rad utpekade faktorer. De faktorer som ligger till grund för bedömningen är att produkten eller tjänsten är:

  • Ej förnybara råvaror
  • Energiförbrukning
  • Kemikalier och läkemedel
  • Utsläpp till luft och vatten
  • Avfallsproduktion
  • Förbränning och farliga utsläpp
  • Farligt avfall

Beroende på hur många poäng som en upphandling får utifrån dessa faktorer, i sammanvägning med avtalets värde/volym, ställs olika hårda miljökrav utöver de allmänna miljökrav som ställs enligt grundmallen i samtliga av Koncerninköps upphandlingar.

Delmål:

Region Skåne sprider kunskap om samspelet mellan människa, hälsa och miljö.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tillsammans med ett antal företag och organisationer tagit fram rapporten Klimatutmaningen som beskriver medverkande organisationers klimatarbete.

Region Skåne var en av deltagarna i rapporten. I rapporten beskrivs bland annat Region Skånes interna klimatväxlingsmodell för tjänsteresor samt de avsiktsförklaringar som skrivits med energi-leverantörer för att fasa ut fossila bränslen i uppvärmningen.

Klimatutmaningen på Handelskammarens webbplats

Den webbaserade miljöutbildningen ”Hållbara val – gör skillnad varje dag” togs fram för Region Skånes medarbetare och förtroendevalda och lanserades under våren 2015. Utbildningen innehåller information, tips och goda exempel på hur vi alla i våra vardagliga arbeten kan göra skillnad för en bättre miljö. Under år 2015 genomförde 14 procent av Region Skånes medarbetareutbildningen och fortsatt arbete sker för att fler medarbetare inom Region Skåne ska genomgå den.

Region Skånes miljöarbete uppmärksammas även internationellt. På konferensen Climate Change and Healthcare, som hölls under FN:s klimatkonferens COP 21 i Paris i december 2015, presenterades Region Skånes satsningar på fossilbränslefri inriktning för hälso- och sjukvårdsorganisationer från hela världen.

Ett annat exempel är den presentation av Region Skånes energi- och miljöarbete som en kinesisk delegation från China Institute of Building Standard Design & Research fick vid ett studiebesök i Malmö i oktober 2015.

Framåtblick:

En kommunikationsstrategi med tillhörande aktiviteter ska tas fram för att sprida Region Skånes miljöarbete såväl internt som externt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter